Главная Все новости «Дебет-Кредит» Новости портала

Наказ Мінсоцполітики від 06.03.2019 р. №332

Про затвердження Змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 02 липня 2014 року №437

Наказ Мінсоцполітики від 06.03.2019 р. №332

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2019 р. за №341/33312

Про затвердження Змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 02 липня 2014 року №437

Відповідно до статті 53 Закону України "Про зайнятість населення", постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року N 295 "Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Заголовок та пункт 1 наказу Міністерства соціальної політики України від 02 липня 2014 року N 437 "Про затвердження Порядку взаємодії Державної служби України з питань праці та державної служби зайнятості", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 липня 2014 року за N 845/25622 (зі змінами), після слів "Державної служби України з питань праці" доповнити словами ", виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад".

2. Затвердити Зміни до Порядку взаємодії Державної служби України з питань праці та державної служби зайнятості, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 02 липня 2014 року N 437, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 липня 2014 року за №845/25622.

3. Директорату норм та стандартів гідної праці (Кузовой Ю. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О. П.

Міністр А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий директор АМУ О. В. Слобожан

Голова СПО об'єднань профспілок Г. В. Осовий

Керівник Секретаріату Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні Р. В. Іллічов

Виконавчий Віце-президент Конфедерації роботодавців України О. Мірошниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної політики України 06 березня 2019 року №332

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2019 р. за №341/33312

ЗМІНИ

до Порядку взаємодії Державної служби України з питань праці та державної служби зайнятості

1. Заголовок Порядку після слів "Державної служби України з питань праці" доповнити словами ", виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад".

2. У пункті 1:

абзац перший після слів "(далі - Держпраці)" доповнити словами ", виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (далі - виконавчі органи рад)";

абзац другий після слів "Сторони взаємодіють" доповнити словами ", у тому числі".

3. У пункті 2 слова "державних інспекторів з питань праці" замінити словами "інспекторів праці".

4. Абзац перший пункту 3 викласти у такій редакції:

"3. Держпраці, виконавчі органи рад та державна служба зайнятості, у тому числі на центральному та територіальному рівні, взаємодіють шляхом:".

5. У пункті 4:

підпункт 1 викласти у такій редакції:

"1) органи державної служби зайнятості надають територіальним органам Держпраці:

перелік роботодавців, які не виконали протягом звітного року квоту для працевлаштування громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону України "Про зайнятість населення". Інформація надається щороку до 01 березня року, наступного за звітним, в електронному та паперовому вигляді;

інформацію про роботодавців, які відмовили у працевлаштуванні громадянам, зазначеним у частині першій статті 14 Закону України "Про зайнятість населення" (протягом 10 календарних днів після отримання інформації про таку відмову);

перелік суб'єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, які не подали або порушили встановлений порядок подання звіту про працевлаштованих ними осіб. Інформація надається щороку до 15 лютого року, наступного за звітним, в електронному та паперовому вигляді (у міру формування переліку суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні);

інформацію про факти отримання допомоги по безробіттю працівниками, які за результатами заходів державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення виявлені як такі, що працюють без укладення трудового договору;

перелік суб'єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, які не подали або порушили встановлений порядок подання звіту про працевлаштованих ними осіб без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів, за два звітні періоди підряд, що передують періоду надання відомостей. Інформація надається щороку до 15 лютого в електронному та паперовому вигляді (у міру формування переліку суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні);

перелік роботодавців, щодо яких відповідно до законодавства у звітному періоді прийнято рішення про відмову в наданні дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства та/або строк дії дозволів яких закінчився або їх скасовано;

перелік роботодавців, які застосовують працю іноземців та осіб без громадянства на різних посадах, щодо яких відповідно до законодавства у звітному періоді отримано дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на кожній посаді та/або строк дії дозволів яких закінчився або їх скасовано;

перелік роботодавців, які застосовують працю іноземних високооплачуваних професіоналів, щодо яких відповідно до законодавства у звітному періоді отримано дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства та/або строк дії дозволів яких закінчився або їх скасовано;

інформацію про факти отримання допомоги по безробіттю працівниками, які за результатами заходів державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення виявлені як такі, що працюють без укладення трудового договору;

інформацію щодо стягнення в судовому порядку штрафів, передбачених частинами другою, п'ятою, шостою статті 53 Закону України "Про зайнятість населення", за матеріалами, переданими Держпраці. Інформація надається щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом, в електронному та паперовому вигляді (з наданням копій документів, що підтверджують порушення);

інформацію щодо ознак порушень законодавства про зайнятість населення, у тому числі зазначених у зверненнях фізичних і юридичних осіб (протягом 10 робочих днів з дати отримання інформації);

інформацію про заплановане масове вивільнення працівників (протягом 10 робочих днів з дати отримання інформації);

перелік роботодавців, які працевлаштували дітей віком до 15 років;

іншу інформацію за узгодженням Сторін;";

підпункт 2 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 3 вважати підпунктом 2;

підпункт 2 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, в електронному та паперовому вигляді інформацію про виявлених працівників за результатами заходів державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, які працюють без укладення трудового договору;".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

6. Пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Матеріали справ про накладення штрафів передаються територіальними органами Держпраці, виконавчими органами рад до регіонального або базового центру зайнятості за місцезнаходженням боржника нарочним з описом вкладення або шляхом надіслання рекомендованого листа з описом вкладення протягом 10 календарних днів після закінчення терміну для добровільної сплати (крім випадків, коли постанова про накладення штрафу оскаржується у судовому порядку).

Опис документів має містити повний перелік документів справи про накладення штрафів із зазначенням кількості аркушів кожного окремого документа, прізвища, імені та по батькові особи, яка передає зазначені документи (складається у двох примірниках).

Опис документів підписується керівником або заступником керівника (згідно з розподілом обов'язків) територіального органу Держпраці чи керівником виконавчого органу ради та скріплюється печаткою.".

7. В абзаці першому пункту 6 слово "документи" замінити словами "матеріали справи".

8. Текст Порядку після слів "територіальні органи" в усіх відмінках і числах доповнити словами ", виконавчі органи рад" у відповідних відмінках і числах.

Генеральний директор Директорату норм та стандартів гідної праці Ю. Кузовой

Рубрика:
«Дебет-Кредит» / Новости портала

Обратите внимание: новостная лента «Дебет-Кредит» содержит не только редакционные материалы, но также статьи сторонних авторов, разъяснения сотрудников фискальной службы и т.п.

Данные материалы, а также комментарии к ним, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Редакция не идентифицирует лица комментаторов, а не модерирует тексты комментариев и не несет ответственности за их содержание.

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 0

Новости по теме