Главная Все новости Труд и социальная защита ЕСВ, социальная защита

Какие виды заболеваний относятся к профессиональным?

К профессиональным относят заболевания, в этиологии которых главная роль принадлежит определенному проффактору (при силикозе - пыли, содержащей свободный диоксид кремния, при профессиональных интоксикациях - определенным промышленным ядам и т.д.)

Держпраці у Рівненській області нагадує, що до професiйних вiдносять захворювання, в етіології  яких головна роль належить певному професiйному фактору (при силiкозi – пилу, що мiстить вiльний дiоксид кремнiю, при професiйних iнтоксикацiях – певним промисловим отрутам тощо). До групи професiйних хвороб належать також деякi загальнi захворювання, у розвитку яких установлено причинний зв’язок з дiєю певних факторiв виробничого середавища (бронхiальна астма – у робiтникiв деяких хiмiчних виробництв та сiльського господарства; захворювання опорно-рухавого апарату (бурсит) – у працiвникiв вугiльної промисловостi тощо).

Залежно вiд тривалостi дiї професiйного фактора розрiзняють гострi та хронiчнi професiйнi захворювання. До гострих належать такi професiйнi захворювання (або смерть), що виникли пiсля однократного (протягом не бiльше як однiєї робочої змiни) впливу на працівника шкідливих факторів фізичного, біологічного та хімічного характеру (у тому числі інфекційні, паразитарні, алергійні захворювання). Хронiчними є професiйнi захворювання (отруєння), що виникли внаслiдок провадження професійної діяльності працівника виключно або переважно впливу шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу, пов’язаних з роботою.

До розвитку професiйних захворювань можуть призвести аварiйна ситуацiя, порушення нормального перебiгу технологiчного процесу, неправильна органiзацiя трудового процесу, несправнiсть або вiдсутнiсть санiтарно-технiчних пристроїв, неправильне використання або невикористання засобiв індивiдуального захисту тощо.

Реєстрацiю, облiк та розслiдування випадкiв професiйних захворювань здiйснюють вiдповiдно до «Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві», затвердженого постановою КМУ №337Віднесення захворювання до хронічного професійного здійснюється відповідно до процедури встановлення зв’язку захворювання з умовами праці згідно з Порядком  №1662.

У зазначеному переліку мiститься три основні роздiли.

  • Найменування хвороб – гocтpi та хронiчнi отруєння , пневмоконiози,хронiчний пиловий бронхiт, бронхiальна астма, iнфекцiйнi та паразитарні хвороби, професiйнi новоутворення тощо (всього 7 класiв);
  • Небезпечнi i шкiдливi речовини та виробничi фактори, дiя яких може спричинити розвиток професiйних захворювань – рiзноманiтнi токсичнi агенти, промисловi аерозолi, фiзичнi фактори (iонiзуюче, лазерне, ультрафiолетове випромiнювання, шум, вiбрацiя, несприятливий виробничий мiкроклiмат), перевантаження i перенапруження окремих органiв i систем, бiологiчнi фактори;
  • Приблизний перелiк виробництв та робiт, що виконуються на них, та таких, на яких можливе виникнення професійного захворювання.
Джерело
Гоструда в Ровенской области
Рубрика:
Труд и социальная защита / ЕСВ, социальная защита
Теги:
Больничные

Обратите внимание: новостная лента «Дебет-Кредит» содержит не только редакционные материалы, но также статьи сторонних авторов, разъяснения сотрудников фискальной службы и т.п.

Данные материалы, а также комментарии к ним, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Редакция не идентифицирует лица комментаторов, а не модерирует тексты комментариев и не несет ответственности за их содержание.

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?