Главная Все новости Налогообложение Налог на прибыль

Продаете непроизводственное ОС: что с налоговыми разницами?

Для целей применения пп. 138.2 НКУ сумма выручки, полученной от продажи необоротных активов, определяется без учета НДС

Податківці у підкатегорії 102.23.02 "ЗІР" зауважили, що у разі продажу об’єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів згідно з пп. 138.2 ПКУ фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму первісної вартості придбання або виготовлення окремого об’єкта невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у тому числі віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, але не більше суми доходу (виручки), отриманої від такого продажу.

Абзацом п’ятим пп. 138.3.2 ПКУ встановлено, що терміни «невиробничі основні засоби», «невиробничі нематеріальні активи» означають відповідно основні засоби, нематеріальні активи, не призначені для використання в господарській діяльності платника податку.

Відповідно до абз. 1 п. 5 П(С)БО 15, дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб, зокрема, сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів (пп. 6.1 П(С)БО 15).

У п. 34 П(С)БО 7 зазначено, що фінансовий результат від вибуття об’єктів основних засобів визначається вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов’заних з вибуттям основних засобів.

Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу відповідно до п. 3.10 Методичних рекомендацій №433 зі змінами та доповненнями, включається до складу інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та відображається у статті «Інші операційні доходи» звіту про фінансові результати.

Враховуючи зазначене, для цілей застосування пп. 138.2 ПКУ сума доходу (виручки), отриманого(ої) від продажу необоротних активів, визначається без врахування ПДВ.

Джерело
Общедоступный информационно-справочный ресурс
Рубрика:
Налогообложение / Налог на прибыль
Теги:
Основные средства , Налоговая консультация , Налог на прибыль , Налоговые разницы

Обратите внимание: новостная лента «Дебет-Кредит» содержит не только редакционные материалы, но также статьи сторонних авторов, разъяснения сотрудников фискальной службы и т.п.

Данные материалы, а также комментарии к ним, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Редакция не идентифицирует лица комментаторов, а не модерирует тексты комментариев и не несет ответственности за их содержание.

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме