Головна Усі новини Облік та звітність Звітність

Нова декларація про майновий стан та доходи: що змінилося?

У новій редакції затверджено форму та інструкцію складання декларації про майновий стан та доходи. Проаналізуємо, які зміни відбулися

Нагадаємо, що Мінфін наказом від 06.06.2017 р. №556 виклав в новій редакції:

 • форму декларації про майновий стан і доходи;
 • Інструкцію щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.

Про це ми повідомляли тут>>

Наберуть чинності зазначені нижче зміни лише з 31.12.2017 р. Тобто, до цієї дати подавати декларацію потрібно буде за старою формою і за старими правилами. З якого звітного періоду податківці бажатимуть отримувати декларацію за новою формою, повідомимо, як з’являться офіційні роз’яснення.

 

Зміни в порядку складання декларації

По-перше, знято обмеження у строках, протягом яких фізособа має право звертатися до органів ДФС з проханням надати консультативну допомогу з питань заповнення його річної податкової декларації. Раніше це можна було зробити до 1 березня року, що настає за звітним періодом. Зараз - у будь-який момент. І, як і раніше, контролюючий орган зобов'язаний надати безоплатні послуги за таким зверненням.

По-друге, слід врахувати, що останнім базовим податковим (звітним) періодом для фізичних осіб, якими проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності (згідно з п. 177.11 ПКУ). Таким чином, фізичні особи, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, відображають у додатку Ф2 виключно доходи від проведення підприємницької діяльності за останній базовий податковий (звітний) період.

 

Що не змінилося у формі декларації

Наведемо головне. Як і раніше:

- декларація складається із семи розділів, що подаються на одному двосторонньому аркуші формату А4, та двох додатків до декларації (далі - додатки), які подаються на одно-, двосторонніх аркушах формату А4 та містять розрахунки окремих видів доходів (витрат);

-  додатки є складовою частиною декларації і без декларації не є дійсними;

- додатки заповнюються та подаються виключно за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься у цих додатках;

- у декларації та додатках не повинно бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і закреслень;

- показники у розділах II - VII декларації, додатках проставляються у гривнях з копійками.

 

Зміни у  формі декларації та її додатків

1) Наведено уточнення щодо складання декларації тими резидентами, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платників податків. Якщо раніше зазначалося, що наводити у рядку 3 декларації серію та номер власного паспорту мають право  фізособи, що мають відмітку в паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, тепер про це зазначено докладніше:

«Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються особою, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті громадянина України у формі книжечки "Має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта" або у паспорті громадянина України у формі картки проставлено слово "Відмова"».

Аналогічні (хоча і менш деталізовані) зміни відбулися і в опису графи 9 декларації.

2) З’явилася нова категорія платників податку, які зазначаються у графі 8 декларації. Раніше їх було три:  

 • «громадянин», який не зареєстрований самозайнятою особою в межах підприємницької або незалежної професійної діяльності;
 • «особа, яка провадить незалежну професійну діяльність», що обирається фізичною особою, яка перебуває на обліку як самозайнята особа та провадить незалежну професійну діяльність;
 • «підприємець», що обирається підприємцем, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування.

Тепер до них доєдналася "особа, яка припинила підприємницьку діяльність протягом звітного року 3 датою __.__.____". Ця категорія обирається фізичною особою, яка перебувала на обліку як фізична особа - підприємець (крім осіб, які обирали спрощену систему оподаткування) та стосовно якої проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності за її рішенням протягом звітного (податкового) року. При цьому зазначається дата, що відповідає даті державної реєстрації припинення в ЄДР.

3) Із пп. 5 п. 2 Порядку виключені норми щодо того, які операції прирівнюються до продажу інвестиційного активу. Втім, порядок заповнення граф рядка 10.4 декларації залишився той самий.

4) У декларації з’явився новий рядок 10.9.1 (значення якого входять до загального значення відповідних граф рядка 10.9 декларації). У графах 3 - 7 цього рядка вказуються значення суми доходу, отриманого у вигляді додаткового блага відповідно до абзаців другого та третього пп. "д" пп. 164.2.17 ПКУ за кредитом, що отриманий на придбання житла (іпотечний кредит), а також суми податку та збору, утриманих (сплачених) податковим агентом, та суми податку та збору, що підлягають сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року.

Для розстрочення такої суми податку платник податку разом із декларацією подає до контролюючого органу заяву у довільній формі, що містить фактичні дані про суму прощеного (анульованого) кредитором боргу (кредиту та/або відсотків), підтверджену відповідними документами кредитора, та коротке пояснення обставин, що призвели до виникнення необхідності здійснення розстрочення задекларованої суми податкового зобов'язання.

І, у разі подання доповнення до декларації такої заяви, платник податків позначкою "х" вказує на її наявність наприкінці декларації, у рядку «Доповнення до податкової декларації (подається відповідно до пп. "д" пп. 164.2.17 ПКУ)». Така заява подається разом із декларацією на паперовому носії, а у графі "Зміст доповнення" зазначається стислий зміст такої заяви (нова редакція п. 11 розділу ІІІ Порядку).

5) Опис категорії витрат, що включаються до податкової знижки відповідно до ст. 166 ПКУ (рядок 13 декларації), тепер містить у Порядку не тільки номер підпункту, яким вони передбачені, а й короткий опис таких витрат.

При цьому в порядку заповнення  графи 15 декларації збережено згадку про обов'язкові страхові внески до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати, яких наразі не існує. Що, на думку автора, означає, що Мінфін не втрачає надію на такий варіант пенсійної реформи.

6) При заповненні графи 6 рядка 1 додатку Ф1 "Розрахунок інвестиційного прибутку" тепер слід враховувати, що дохід від продажу інвестактивів розраховується за кожним окремим їх видом з урахуванням курсової різниці (за наявності). А ось у витратах на їх придбання (графа 7 рядка 1 цього додатку) курсові різниці не враховуються.

7)  Додаток Ф2 тепер має не три, а чотири розділи. Додатковий розділ було введено для надання можливості підприємцям відображати витрати в сумі амортизації відповідно до пп. 177.4.6 - 177.4.9 ПКУ.

Отже, тепер підприємці при заповненні розділу І додатку Ф2 в новій графі 8 зазначають загальну суму таких амортизаційних витрат. Відповідно колишня графа 8, у якій наводилася сума чистого оподатковуваного доходу, стала графою 9. І сума, яка в ній зазначається, тепер розраховується із урахуванням амортизаційних витрат: графа 4 - графа 5 - графа 6 - графа 7 - графа 8.

Далі у новому розділі ІІ наводиться «Інформація щодо нарахованої амортизації»:

 • у графах 3 - 4 - вартість об'єкта основних засобів та/або нематеріальних активів;
 • у графі 5 - розрахунок суми амортизаційних відрахувань за звітний (податковий) період відповідно до підпункту 177.4.9 ПКУ.
 • значення граф 5 - 8 дорівнюють значенням відповідних граф Книги обліку доходів і витрат;
 • у графі 9 - сума чистого оподатковуваного доходу, яка розраховується за такою формулою:
 • графа 4 - графа 5 - графа 6 - графа 7 - графа 8.

У розділі III додатка Ф2 "Податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору" фізичні особи - підприємці здійснюють розрахунок сум податкових зобов'язань з ПДФО та військового збору. Але і цей розділ (раніше він мав номер ІІ) викладений в новій редакції і має нові правила заповнення:

 • у рядку 1.1 вказується розрахована сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року, розрахована за такою формулою: додатне значення графи 9 рядка "Усього" розділу I х на 18%;
 • у рядку 1.2 вказується сума ПДФО, самостійно нарахована та сплачена платником податку протягом звітного (податкового) року за результатами поданої декларації, у тому числі відповідно до абзацу другого пп. 177.11 ПКУ у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця протягом звітного (податкового) року;
 • у рядку 1.3 вказується загальна сума авансових платежів з ПДФО, розрахованих платником податку самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат кожного календарного кварталу (крім четвертого кварталу та від'ємного значення розрахунку за відповідний календарний квартал), та сплачених до бюджету до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня звітного (податкового) року згідно з пп. 177.5.1 ПКУ;
 • у рядку 1.4 вказується сума надміру сплаченого податку, що підлягає зарахуванню в рахунок майбутніх платежів або поверненню платнику згідно з пп.  177.5.3 ПКУ. Заповнюється у разі, якщо за результатами розрахунку різниці між значеннями рядка 1.1 і рядка 1.3 отримано від'ємне значення, що вказується без знака "-";
 • у рядку 1.5 вказується сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року, розрахована за такою формулою:  рядок 1.1 - рядок 1.2. Значення рядка 1.5 переноситься до графи 6 рядка 10.7 Декларації;
 • у рядку 2.1 вказується розрахункова сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного (податкового) року, розрахована за такою формулою: додатне значення графи 9 рядка "Усього" розділу I х  1,5 %;
 • у рядку 2.2 вказується сума військового збору*, самостійно нарахована та сплачена платником податку протягом звітного (податкового) року за результатами поданої декларації, у тому числі відповідно до абзацу другого п. 177.11 ПКУ у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця протягом звітного (податкового) року;
 • у рядку 2.3 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року, розрахована за такою формулою: рядок 2.1 - рядок 2.2. Значення рядка 2.3 переноситься до графи 7 рядка 10.7 декларації.

Зверніть увагу: внаслідок цих змін доходи від провадження незалежної професійної діяльності фізособа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, зазначає у розділі ІV додатку Ф2 (а не у розділі ІІІ, як раніше). А розрахунок її податкових зобов’язань наводиться у розділі V додатку Ф2 (а не у розділі ІV, як раніше). Втім, зміст цих розділів залишився без змін.* Ось у цьому місці в оприлюдненому Порядку складання декларації очевидна помилка – адже у формі додатку Ф2 в цьому рядку зазначено військовий збір (і це логічно), а в порядку його заповнення зазначено ПДФО (що неправильно). Сподіватимемося, що Мінфін цю помилку помітить і швидко виправить. До зміни форми декларації це виправлення, звісно, не призведе. 

Доступ до повного тексту матеріалу можливий лише для зареєстрованих користувачів. Якщо Ви вже зареєстровані на нашому сайті - будь ласка, авторизуйтесь.

Якщо поки що ні - зареєструйтесь прямо зараз: це просто, не вимагає Ваших персональних даних і займе не більше однієї хвилини.

Що ще дає реєстрація?

Автор:
Бикова Ганна
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Звітність
Теги:
Бланки , ПДФО , Податкова звітність , Декларація

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 9

Новини по темі

Консультації по темі