Важливі теми
  • Посилання скопійовано

Які основні завдання та умови оплати будуть у Бюро економічної безпеки?

Кабмін затвердив Положення про Бюро економічної безпеки України, а також Умови та розміри оплати праці і грошового забезпечення працівників БЕБ

Які основні завдання та умови оплати будуть у Бюро економічної безпеки?

20 жовтня 2021 року набрала чинності постанова КМУ від 06.10.2021 р. № 1068, якою затверджено:

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України та на який покладається завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.

Нагадаємо, що у вересні ВРУ проголосувала за перенесення початку роботи Бюро економбезпеки з 25 вересня на 25 листопада. Про це читайте тут.

Основними завданнями БЕБ є:

1) виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних;

2) оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їх мінімізації та усунення;

3) подання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки;

4) забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;

5) збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання їх виникненню в майбутньому;

6) планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до його підслідності;

7) виявлення та розслідування правопорушень, пов’язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги;

8) складення аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки.

Відповідно до покладених завдань БЕБ виконує правоохоронну, аналітичну, економічну, інформаційну та інші функції.

БЕБ відповідно до покладених на нього завдань:

1) провадить оперативно-розшукову діяльність та здійснює досудове розслідування у межах передбаченої законом підслідності;

2) проводить інформаційно-пошукову та аналітично-інформаційну роботу з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності БЕБ;

3) здійснює комплекс заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки;

4) збирає, обробляє та аналізує інформацію про кримінальні правопорушення, віднесені законом до його підслідності;

5) формує аналітичні матеріали з метою оцінювання загроз та ризиків вчинення (зростання кількості) кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності;

6) формує банки (бази) даних та створює на їх основі на базі сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій єдину інформаційну систему БЕБ;

7) для цілей оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування створює інформаційно-телекомунікаційні системи (мережі) та веде оперативний облік в обсязі та порядку, передбачених законодавством;

8) у межах повноважень, передбачених законом, здійснює оброблення персональних даних;

9) здійснює інформаційну взаємодію з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами судової влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями;

10) отримує, обробляє та користується інформацією з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів, банків (баз) даних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, доступ до яких здійснено з урахуванням положень статті 7 Закону України "Про Бюро економічної безпеки України";

11) бере участь у створенні та функціонуванні міжвідомчих інформаційно-аналітичних систем, необхідних для виконання покладених на правоохоронні органи завдань;

12) здійснює впровадження і технічне супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій;

13) забезпечує надання державним органам інформації з банків (баз) даних згідно із законом;

14) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, криптографічний захист інформації, яка є у власності БЕБ, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої визначена законом;

15) вживає заходів з виявлення і припинення кримінальних, правопорушень, віднесених до його повноважень;

16) здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події у межах, визначених законом;

17) здійснює розшук осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання за вчинення кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності;

18) залучає в межах компетенції у передбачений законодавством спосіб, у тому числі на договірних засадах, кваліфікованих спеціалістів та експертів, зокрема іноземців;

19) забезпечує безпеку взятих під захист осіб на підставах та в порядку, визначених законом, та у межах його повноважень;

20) витребує та одержує у встановленому законом порядку від інших правоохоронних та державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для здійснення повноважень БЕБ;

21) використовує гласних і негласних штатних та позаштатних працівників на підставах та в порядку, встановлених законом, дотримуючись умов добровільності і конфіденційності таких відносин, матеріально і морально заохочує осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні, припиненні і розслідуванні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності БЕБ;

22) вживає заходів для виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;

23) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю БЕБ;

24) у випадках, визначених законом, здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення, приймає рішення про застосування адміністративних стягнень;

25) здійснює міжнародне співробітництво з компетентними органами іноземних держав на підставі законів та міжнародних договорів України;

26) укладає міжнародні договори міжвідомчого характеру з відповідними органами іноземних держав;

27) направляє своїх працівників до міжнародних організацій, іноземних держав як представників БЕБ з метою забезпечення координації співробітництва з питань, що належать до його повноважень;

28) ініціює у компетентних органах іноземних держав розгляд справ про захист прав та інтересів держави з питань, що стосуються виконання обов’язків БЕБ, виступає як представник держави під час розгляду таких справ. За потреби БЕБ має право залучати до такого розгляду експертів за відповідними напрямами;

29) виконує в межах компетенції запити компетентних органів інших держав та міжнародних організацій відповідно до закону та міжнародних договорів України, установчих актів та правил міжнародних організацій, членом яких є Україна;

30) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції БЕБ, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Кабінету Міністрів України;

31) розробляє проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України з питань, що належать до сфери діяльності БЕБ;

32) приймає нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції БЕБ;

33) звітує про свою діяльність у порядку, встановленому законом, та інформує суспільство про результати своєї роботи;

34) бере участь у визначенні основних напрямів розвитку науки і освіти з питань діяльності БЕБ, в організації та проведенні відповідних науково-дослідних, дослідно-конструкторських, кримінологічних і соціологічних досліджень у межах його компетенції, а також у впровадженні їх результатів в освітній процес та практичну діяльність;

35) виконує в межах повноважень, передбачених законом, функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

36) здійснює інші повноваження, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, Законом України "Про Бюро економічної безпеки" та іншими законами України.

***

Читайте також: Бюро економічної безпеки: які повноваження у нового контролера?

Автор: Волос Наталія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Право і відповідальність/Контролюючі органи і перевірки

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Контролюючі органи і перевірки»