Главная Все новости Налогообложение Налог на прибыль

Включение негосударственных пенсионных фондов в Реестр неприбыльных учреждений и организаций

По вопросу включения негосударственных пенсионных фондов в Реестр неприбыльных учреждений и организаций ГФСУ рекомендует руководствоваться письмом Минфина от 20.04.2017 г. №11210-09-10/10846

Про це податківці зазначили у своєму листі від 28.04.2017 р. №10740/7/99-99-12-02-04-17.

У листі Мінфіну від 20.04.2017 р. №11210-09-10/10846 зазначено, що недержавні пенсійні фонди (далі - пенсійні фонди) мають статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), провадять діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснюють пенсійні виплати учасникам фонду. До того ж, пенсійні фонди створюються на підставі рішення засновників та не мають на меті одержання прибутку для його подальшого розподілу між засновниками.

Отримання пенсійними фондами послуг, які надаються адміністраторами недержавних пенсійних фондів, компаніями з управління активами та зберігачами пенсійних фондів, забезпечує умови для накопичення пенсійних коштів та убезпечення їх від інфляційного знецінення. При цьому, інформація про суми накопичених пенсійних коштів, належних кожному учаснику фонду, відображається на індивідуальних пенсійних рахунках учасників фонду.

Статтею 48 Закону №1057 передбачено, що пенсійні активи, що накопичуються у пенсійному фонді, можуть бути використані виключно для цілей інвестиційної діяльності фонду, виконання зобов'язань фонду перед його учасниками та оплати витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, інвестування з метою отримання доходу на користь учасників фонду. Використання пенсійних активів для інших цілей забороняється.

Водночас відповідно до пп. 133.4.1 ПКУ не є платником податку на прибуток неприбуткове підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає вимогам, визначеним у цьому підпункті ПКУ. Однією з таких вимог є заборона розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

Крім того, пп. 133.4.2 ПКУ визначено, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Таким чином, вимоги ПКУ до установчих документів в частині заборони розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників) неприбуткової організації для пенсійних фондів є такою, що узгоджується з положеннями Закону №1057 по суті. Адже цей закон визначає заборону розподілу прибутку між засновниками пенсійного фонду, а також відповідає засадам недержавного пенсійного забезпечення, які полягають в отриманні додаткових пенсійних виплат виключно учасниками пенсійних фондів.

Проте Мінфін зауважує, що потребують узгодження на законодавчому рівні:

1) визначення поняття "учасник пенсійного фонду", наведене в Законі №1057 та абзаці третьому пп. 133.4.1 ПКУ;

2) порядок передачі активів пенсійних фондів, у разі їх ліквідації. Так, у ПКУ встановлено вимогу до установчих документів неприбуткових організацій як неплатників податку на прибуток, яка стосується передачі активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходів бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). А Законом №1057 визначено спеціальний порядок здійснення операцій з пенсійними активами та коштами при ліквідації пенсійних фондів, який визначений як вимога до статутів пенсійних фондів.

Так, статтею 18 Закону №1057 встановлюється, що пенсійні кошти передаються відповідно до заяв учасників пенсійного фонду, що ліквідується, а саме: до іншого пенсійного фонду, з яким учасником фонду буде укладено пенсійний контракт, або до банку, в якому буде відкрито пенсійний депозитний рахунок, або до страхової організації, з якою учасником банку буде укладено договір страхування довічної пенсії, якщо учасник фонду досягнув пенсійного віку.

При цьому, лише якщо учасник фонду в установлені строки не подав письмової заяви та копії пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним фондом, або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунка, або договору страхування довічної пенсії з обраною страховою організацією, зазначені пенсійні кошти підлягають передачі до відкритого пенсійного фонду, визначеного ліквідаційною комісією для всіх таких учасників фонду, на умовах та в порядку, встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Такий порядок передачі активів при ліквідації пенсійного фонду не узгоджується з положеннями ПКУ, а отже врегулювання цього питання передбачає внесення законодавчих змін, оскільки установчі документи пенсійних фондів відповідно до вимог Закону №1057 не можуть містити обмеження щодо передачі пенсійних коштів у разі їх ліквідації виключно до інших пенсійних фондів. 

Таким чином, відповідно до ПКУ пенсійні фонди як неприбуткові організації можуть перебувати в Реєстрі неприбуткових установ та організацій до 1 липня 2017 року.

Щодо порядку оподаткування коштів, які нагромаджуються в системі недержавного пенсійного забезпечення, то він має особливості, у тому числі в частині оподаткування податком на прибуток.

Так, пп. 141.6.2 ПКУ передбачається звільнення від оподаткування суми коштів у вигляді внесків, що надходять до платників податку, які здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно закону, від вкладників пенсійних фондів, вкладників пенсійних депозитних рахунків та осіб, які уклали договори страхування відповідно до Закону "Про недержавне пенсійне забезпечення", а також осіб, які уклали договори страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду відповідно до зазначеного Закону.

Отже, ПКУ передбачає звільнення від оподаткування суми коштів у вигляді внесків, що надходять до суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення, які є платниками податку на прибуток.

Автор:
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Налогообложение / Налог на прибыль
Теги:
Неприбыльные учреждения , Налог на прибыль

Обратите внимание: новостная лента «Дебет-Кредит» содержит не только редакционные материалы, но также статьи сторонних авторов, разъяснения сотрудников фискальной службы и т.п.

Данные материалы, а также комментарии к ним, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Редакция не идентифицирует лица комментаторов, а не модерирует тексты комментариев и не несет ответственности за их содержание.

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме