Главная Все новости Учет и отчетность Отчетность

Приобретаем «малоценку»: когда – МБП, а когда – МНМА?

Активы следует отражать в составе МБП или МНМА? Как формируется первоначальная стоимость малоценки?

Що вважається малоцінною та коли вона є оборотним активом?

За п. 3 НПСБО 1 оборотні активи – це гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи використання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

За п. 6 П(С)БО 9 малоцінні та швидкозношувані предмети (далі – МШП) – це матеріальні активи, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року. Саме вони належать до запасів і є оборотними активами.

Необоротні активи – це активи, які не є оборотними. Малоцінка зі строком використання понад рік має відображатися у складі інших необоротних матеріальних активів (як малоцінні необоротні матеріальні активи – МНМА). Це випливає з п. 5 П(С)БО 7.

Згідно з цими визначеннями малоцінка зі строком використання менше 12 місяців має відображатися у складі оборотних активів, а малоцінка зі строком використання більше 12 місяців - у складі необоротних активів. Залишилось лише визначитися із тим, що таке «малоцінка»?

В НСБО нам часто трапляються згадки про малоцінні матеріальні активи, але чіткого їх визначення немає. Виходячи з практики вживання, малоцінкою є саме матеріальні активи (для нематеріальних активів вартість немає значення щодо їх бухобліку).

Виходячи із визначення МШП за П(С)БО 9, можливість визначення вартісного критерію для малоцінки у складі запасів (МШП) не встановлена.

Що вважати за малу ціну необоротної малоцінки (МНМА), підприємства вирішують самостійно. Таке право їм дає пп. 5.1.9 П(С)БО 7. Отже, як і для ОЗ, підприємства в наказі про облікову політику затверджують вартісний критерій, вище якого необоротні матеріальні активи, як правило, потраплятимуть до ОЗ, а нижче – до МНМА.

Чому ми зазначаємо «як правило»? Тому що, крім ОЗ, існують ще інші необоротні матеріальні активи (їх перелік наведено в пп. 5.1.9 П(С)БО 7). Вони представлені певними групами, до яких, виходячи з їх назви, належать специфічні види необоротних матеріальних активів (інвентарна тара, предмети прокату тощо).

 

Облік малоцінки у складі запасів

За Інструкцією №291 МШП слід відображати в обліку на рахунку 22.

За дебетом рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» відображаються за первісною вартістю придбані (отримані) або виготовлені малоцінні та швидкозношувані предмети, за кредитом – за обліковою вартістю відпуск малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатацію із списанням на рахунки обліку витрат, а також списання нестач і втрат від псування таких предметів.

Аналітичний облік МШП ведеться за видами предметів за однорідними групами, установленими, виходячи з потреб підприємства. При цьому чіткого переліку, що саме має визнаватись МШП, не існує. За традицією до МШП відносяться інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо.

Витрати на придбання/створення (в сумі первісної вартості) визнаються одразу при введенні МШП в експлуатацію.

Відповідно до п. 9 П(С)БО 9, первісною вартістю запасів (у нашому випадку – МШП), що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:

 • суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за мінусом непрямих податків;
 • суми ввізного мита;
 • суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;
 • транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів);
 • інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами підприємства, визнається собівартість їх виробництва. Своєю чергою, собівартість виробництва визначається відповідно до П(С)БО 16 «Витрати».

Але бувають і винятки – коли підприємство отримує запаси безоплатно.

Первісною вартістю запасів, внесених до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість.

Первісною вартістю запасів, одержаних підприємством безоплатно, визнається їх справедлива (тобто ринкова) вартість.

Первісна вартість одиниці запасів, придбаних у результаті обміну на подібні запаси, дорівнює балансовій вартості переданих запасів. Якщо балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість, то первісною вартістю отриманих запасів є їх справедлива вартість. Різниця між балансовою і справедливою вартістю переданих запасів включається до складу витрат звітного періоду.

Первісна вартість запасів, придбаних в обмін (або частковий обмін) на неподібні запаси, дорівнює справедливій вартості переданих запасів, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) в процесі обміну.

 

Таблиця 1. Бухгалтерський облік оприбуткування і введення в експлуатацію МШП.

№ з/п Зміст операції Дт Кт Сума, грн.
1 Придбано МШП у постачальника 22 631 1000,00
2 Створено МШП власними силами 22 23 23 66, 65, 13, 631, 20  4000,00
3 Отримано МШП у якості внеску до статутного капіталу (за оцінкою засновників) 22 46 3000,00
4 Отримано МШП безоплатно (за справедливою вартістю) 22 718 2000,00
5 Введено МШП в експлуатацію 23, 91-94 22 10000,00

 

Облік малоцінки у складі інших необоротних активів

Якщо строк використання малоцінки становить більше року, її слід відображати у складі інших необоротних активів. Ще раз підкреслимо, що за п. 5 П(С)БО 7 підприємства можуть встановлювати вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів. Але якщо підприємство встановить вартісний поріг на рівні визнання активу ОЗ в податковому обліку (тобто на рівні 6000 грн), то всі МНМА вартістю понад 6000 грн в податковому обліку мають бути включені до складу ОЗ.

За Інструкцією №291 малоцінка зі строком використання більше року має відображатися на субрахунку 112. Аналітичний облік необоротних матеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта цих активів.

До МНМА належать, зокрема, сценічно-постановочні предмети, спеціальні інструменти і спеціальні пристосування. Але, знову ж таки, чіткого переліку, які активи зараховувати до необоротної малоцінки, не існує. Тому підприємство вирішує це питання самостійно (як правило, в обліковій політиці).  Аналітичний облік цих об'єктів можна вести із забезпеченням інформації про загальну кількість об'єктів та їхню загальну вартість у розрізі класифікаційних підгруп, що підприємство запроваджує самостійно.

За п. 7 та 8 П(С)БО 7 придбані (створені) МНМА зараховуються на баланс також за первісною вартістю. Первісна вартість об'єкта МНМА складається з таких витрат:

 • суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);
 • реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;
 • суми ввізного мита;
 • суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству/установі);
 • витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;
 • витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;
 • інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених п. 8 П(С)БО 7.

Первісною вартістю основних засобів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість з урахуванням витрат, передбачених п. 8 П(С)БО 7.

Первісна вартість об'єктів, переведених до основних засобів з оборотних активів, товарів, готової продукції тощо дорівнює її собівартості, яка визначається згідно з П(С)БО 9 та 16.

Первісна вартість об'єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об'єкт, дорівнює залишковій вартості переданого об'єкта основних засобів. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю об'єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об'єкт, є справедлива вартість переданого об'єкта з включенням різниці до витрат звітного періоду.

Первісна вартість об'єкта основних засобів, придбаного в обмін (або частковий обмін) на неподібний актив, дорівнює справедливій вартості переданого немонетарного активу, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну.

 

Таблиця 2. Бухгалтерський облік оприбуткування і введення в експлуатацію МНМА.

№ з/п Зміст операції Дт Кт Сума, грн.
1 Придбано МНМА у постачальника 153 631 5000,00
2 Створено МНМА власними силами 153
23
23 66, 65, 13, 631, 20  4000,00
3 Отримано МНМА у якості внеску до статутного капіталу (за оцінкою засновників) 153 46 3000,00
4 Отримано МНМА безоплатно (за справедливою вартістю) 153 719 2000,00
5 Введено МНМА в експлуатацію (метод амортизації 100%) 112
23, 91-94
153
132
14000,00
14000,00

 

Втім, про амортизацію МНМА та документальне оформлення операцій (зокрема, ремонти, продаж, списання тощо) поговоримо у наступних статтях.

Доступ к полному тексту этой новости возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Русанова Анна
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Учет и отчетность / Отчетность
Теги:
НДС , Налог на прибыль , Учет , Первичные документы

Обратите внимание: новостная лента «Дебет-Кредит» содержит не только редакционные материалы, но также статьи сторонних авторов, разъяснения сотрудников фискальной службы и т.п.

Данные материалы, а также комментарии к ним, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Редакция не идентифицирует лица комментаторов, а не модерирует тексты комментариев и не несет ответственности за их содержание.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме

Встигніть придбати
Податковий кодекс-2020!
закрити +