• Посилання скопійовано

Чи включаються до графи 22 Звіту про КІК курсові різниці?

До показника у графі 22 Звіту необхідно включати, зокрема, дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи, інші доходи

Чи включаються до графи 22 Звіту про КІК курсові різниці?

ДПС у Запорізькій області розповідає, що п. 39-2.5 ПКУ встановлено вимоги щодо складання та подання Звіту про контрольовані іноземні компанії. Зокрема, пп. 39-2.5.2 ПКУ передбачено, що контролюючі особи зобов’язані подавати Звіт про контрольовані іноземні компанії до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22.05.2003 №851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 05.10.2017 №2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

До Звіту в обов’язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, що підтверджують розмір прибутку контрольованої іноземної компанії за звітний (податковий) рік.

Наказом Мінфіну від 25.08.2022 №254 затверджено форму Звіту, скорочену форму Звіту та Порядок заповнення Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контролюючого орган. 

Формою Звіту передбачено графу 22 «Дохід (виручка) від реалізації товарів (робіт, послуг) контрольованої іноземної компанії (грн)».

Згідно з п. 22 Порядку у графі 22 Звіту зазначається сума доходу (виручки) контрольованої іноземної компанії за звітний фінансовий рік. Доходи повинні включати дохід від продажу товарно-матеріальних цінностей та майна, послуг, роялті, відсотки, премії та будь-які інші суми.

Фінансова звітність контрольованої іноземної компанії складається з урахуванням вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пунктом 9 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності» визначено, що фінансова звітність є структурованим відображенням фінансового стану та фінансових результатів діяльності суб’єкта господарювання.

У Концептуальній основі складання та подання фінансових звітів, яка видана РМСБО у вересні 2010 року та переглянута в березні 2018 року, визначено поняття дохід, як збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження або збільшення корисності активів чи зменшення зобов’язань, що веде до збільшення власного капіталу, крім випадків, пов’язаних із внесками учасників власного капіталу. 

Абзацом 21 пункту 7 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності» визначено, що інший сукупний дохід містить статті доходів або витрат (включаючи коригування перекласифікації), які не визнані у прибутку або збитку, як вимагають або дозволяють інші МСФЗ. Компонентами іншого сукупного доходу, зокрема, є: в) прибутки та збитки, що виникають внаслідок переведення фінансової звітності закордонної господарської одиниці (див. МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів»). 

Відповідно до пункту 8 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів» курсова різниця – це різниця, яка є наслідком переведення визначеної кількості одиниць однієї валюти в іншу валюту за різними валютними курсами. 

Пунктом 28 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів» встановлено, що курсові різниці, які виникають при розрахунках за монетарними статтями або при переведенні монетарних статей за курсами, що відрізняються від тих, за якими вони переводилися при первісному визнанні протягом періоду або у попередній фінансовій звітності, визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають, за винятком наведеного в пункті 32.

Отже, до показника у графі 22 Звіту необхідно включати, зокрема, дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи, інші доходи.

Таким чином, курсові різниці підлягають включенню до графи 22 Звіту, якщо є доходом такої контрольованої іноземної компанії.

Джерело: ДПС у Запорізькій області

Рубрика: Облік та звітність/Звітність

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Звітність»