Головна Усі новини «Дебет-Кредит» Новини порталу

Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2020 р. №764

Про затвердження форми та Порядку заповнення Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній

Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2020 р. №764

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 лютого 2021 р. за №155/35777

Про затвердження форми та Порядку заповнення Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній

Відповідно до підпункту 39.4.11 пункту 39.4 статті 39 розділу I Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року №375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній;

Порядок заповнення Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній.

2. Департаменту міжнародного оподаткування в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Державній податковій службі у термін до 01 липня 2021 року забезпечити оприлюднення на офіційному вебпорталі Державної податкової служби України XML-схеми Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній для платників податків, які подають таку звітність відповідно до Податкового кодексу України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України Любченка О. М.

Міністр Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Т. в. о. Голови Державної регуляторної служби України Олег МІРОШНІЧЕНКО

Голова Державної податкової служби України Олексій ЛЮБЧЕНКО

Перший заступник Міністра цифрової трансформації України Олексій ВИСКУБ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 14.12.2020 р. №764

ПОРЯДОК
заповнення Звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає порядок заповнення і подання Державній податковій службі України Звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній (далі - Звіт).

2. Для цілей цього Порядку терміни "міжнародна група компаній", "материнська компанія міжнародної групи компаній", "уповноважений учасник" використовуються у значеннях, визначених підпунктами 14.1.1031, 14.1.1133, та 14.1.2541 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України (далі - Кодекс) відповідно.

3. Звіт подається у разі, якщо сукупний консолідований дохід міжнародної групи компаній, в яку входить платник податків, за фінансовий рік, що передує звітному року, розрахований згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія міжнародної групи (а у разі відсутності інформації - відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку), перевищує еквівалент 750 мільйонів євро та за наявності однієї із обставин, визначених підпунктом 39.4.10 пункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу:

а) платник податків є материнською компанією міжнародної групи компаній;

б) материнська компанія міжнародної групи компаній уповноважує платника податків - резидента України на подання звіту у розрізі країн до контролюючого органу;

в) відповідно до вимог законодавства місцезнаходження материнської компанії міжнародної групи компаній подання Звіту від такої міжнародної групи компаній не вимагається, і при цьому материнська компанія такої групи не уповноважує іншого учасника міжнародної групи на подання Звіту в іншій іноземній юрисдикції, де передбачене його подання;

г) між Україною та відповідною іноземною юрисдикцією розташування материнської компанії міжнародної групи компаній або іншого учасника цієї групи, уповноваженого материнською компанією такої групи на подання звіту у розрізі країн, підписаний міжнародний договір, що передбачає можливість здійснення обміну податковою інформацією, але не набув чинності порядок обміну звітами у розрізі країн або наявні факти систематичного невиконання такого порядку.

4. Звіт складається за фінансовий рік, встановлений материнською компанією міжнародної групи компаній, що може не збігатися з календарним роком (далі - звітний рік).

5. Розрахунок сукупного консолідованого доходу міжнародної групи компаній здійснюється відповідно до офіційного курсу гривні щодо євро (середній за період) за календарний рік, що передує звітному року.

6. Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній подається платниками податків до контролюючого органу засобами електронного кабінету в електронній формі із дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги" та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року N 557, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 року за N 959/30827 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 червня 2020 року N 261).

7. Звіт, поданий платником податків, є об'єктом автоматичного обміну податковою та фінансовою інформацією (далі - автоматичний обмін інформацією).

8. Звіт формується із застосуванням схеми даних за правилами eXtensibleMarkupLanguage (XML). XML-схема Звіту ґрунтується на вимогах Country-by-Country Return XML Schema (v2.0), яка затверджена Організацією економічного співробітництва та розвитку1. XML-схема Звіту із відповідним описом структури файлу та всіх його структурних елементів і атрибутів (їх найменування, формату, типу даних тощо), оприлюднюється на офіційному вебпорталі Державної податкової служби України.

1 https://www.oecd.org/tax/beps/country-by-country-reporting-xml-schema-user-guide-for-tax-administrations-june-2019.pdf

9. Графічний вигляд форми Звіту затверджений наказом Міністерства фінансів України від 14 грудня 2020 року N 764. Кожна графа у формі Звіту відповідає певному елементу XML-схеми Звіту. XML-схема Звіту також повинна містити опис елементів, призначених для заповнення технічної інформації, необхідної для його автоматичного прийняття, перевірки повноти заповнення, ідентифікації змін та коригувань до окремих елементів Звіту (в тому числі обробки Звіту для цілей автоматичного обміну інформацією).

10. Звіт складається із таких невід'ємних частин та розділів:

а) заголовна частина ("Загальні відомості") - містить загальні відомості про Звіт, платника податків, який подає звіт, найменування міжнародної групи компаній та період звітування;

б) основна частина ("Окремі звіти в розрізі країн") - представляє собою набір окремих звітів щодо всіх держав (територій), в яких міжнародна група компаній здійснює свою діяльність. Кожен такий звіт складається із таких розділів:

розділ I "Інформація про розподіл доходів, податків та ділової активності в розрізі держав (територій)" Звіту, в якому зазначається інформація про розподіл доходів, податків та ділової активності міжнародної групи компаній у відповідній державі (території);

розділ II "Перелік учасників міжнародної групи компаній в розрізі держав (територій)" Звіту, в якому зазначаються відомості про перелік усіх учасників міжнародної групи компаній у відповідній державі (території);

в) частина "Додаткова інформація" Звіту - дозволяє надавати будь-яку коротку інформацію або пояснення, які на думку платника податків вважаються необхідними або які полегшують розуміння обов'язкової інформації, що міститься в основній частині Звіту.

11. Звіт містить графи (елементи), які є обов'язковими, необов'язковими, або заповнення яких може бути обов'язковим за певних умов. Кожна графа форми Звіту визначає відповідний елемент Звіту, створеного у форматі XML на основі XML-схеми. Обов'язкові графи підлягають автоматичній перевірці контролюючим органом на предмет їх наявності та повноти заповнення під час прийняття Звіту з метою інформування платника податків про виявлені помилки та невідповідності XML-схемі Звіту.

Необов'язкові графи (позначені у формі Звіту як [Н]) можуть залишатися незаповненими. Такі елементи в певних випадках можуть представляти вибір між тим чи іншим типом інформації, де лише один із них повинен бути використаний (наприклад, вибір між форматом адреси - у фіксованій чи довільній формі). Окремі графи, які позначені у формі Звіту як [В], є обов'язковими для включення до Звіту у певних випадках, які описані у цьому Порядку.

Графи, у яких дозволено зазначати обмежений перелік фіксованих кодів, наведених у цьому Порядку, позначені у формі Звіту як [К].

12. Опис XML-схеми Звіту повинен містити вимоги до структури Звіту, сформованого платником податків у електронній формі, типів даних та максимальної кількості знаків, які можуть бути використані при заповненні кожного елементу Звіту у форматі XML, виходячи із забезпечення умов для автоматичного обміну інформацією, наданою платником податків у Звіті.

13. Фінансові показники Звіту вказуються у валюті, у якій материнська компанія міжнародної групи заповнює консолідовану фінансову звітність, у вартісному вираженні, в повних одиницях, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами, без десяткових знаків. Негативні значення відображають, зазначаючи перед сумою знак "-" (наприклад, -1000 доларів США).

Перерахунок валюти звітності учасників міжнародної групи компаній, відмінної від валюти звітності материнської компанії міжнародної групи компаній, здійснюється за середнім обмінним курсом за звітний рік. Інформація про такий курс обов'язково зазначається у графі 31.1 розділу "Додаткова інформація" Звіту.

14. Для всіх випадків, коли відповідні графи Звіту передбачають надання інформації про код держави (території), застосовується двозначний літерний код країни (код альфа-2) відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року N 32 (далі - Перелік кодів країн світу).

У разі якщо учасник міжнародної групи компаній утворений відповідно до законодавства певної країни, але не є податковим резидентом жодної держави (території), для цілей заповнення Звіту вважається, що такий учасник не має податкового резидентства. При заповненні інформації щодо держави (території) податкового резидентства такого учасника міжнародної групи компаній у основній частині Звіту застосовується спеціальний код "X5".

15. При заповненні граф Звіту для його формування відповідно до XML-схеми такі символи заборонені для застосування:

 

Заборонений символ Опис Дозволений XML еквівалент
& Амперсанд & amp;
' Апостроф & apos;
< Менше ніж & lt;
> Більш чим & gt;
" Лапка & quot;
&# Амперсанд-Хеш Еквівалент відсутній
-- Подвійний тире Еквівалент відсутній
/* Слеш-Зірочка Еквівалент відсутній

 

16. У разі якщо платником податків виявлено, що у раніше поданому Звіті інформація надана не в повному обсязі, або Звіт містить помилки чи недоліки, такий платник податків має право подати:

- новий Звіт (Звіт з позначкою "звітний новий") до граничного строку подання Звіту за такий самий звітний період;

- уточнюючий Звіт (Звіт з позначкою "уточнюючий") після граничного строку подання Звіту за такий самий звітний період.

При цьому, для цілей подання уточнень до Звіту, XML-схема може передбачати можливість створення платником податків як повного уточненого Звіту, так і окремих повідомлень (екземплярів XML файлу уточнюючого Звіту на основі XML-схеми Звіту) лише в частині нової інформації чи як виправлення до раніше наданої інформації із зазначенням відповідних елементів Звіту, щодо яких відбулися зміни. У випадку створення таких повідомлень, для відображення характеру змін, у технічних елементах Звіту можуть застосовуватися такі коди:

OECD0 - повторне подання даних;

OECD1 - нові дані;

OECD2 - скориговані дані;

OECD3 - видалення даних.

Кожне таке окреме повідомлення може містити або нові дані (код OECD1) або коригування/видалення даних (коди OECD2, OECD3), але не має містити їх комбінацію.

17. Звіт подається протягом дванадцяти місяців після закінчення фінансового року. У разі відсутності відомостей про встановлений материнською компанією міжнародної групи компаній фінансовий рік Звіт подається протягом дванадцяти місяців після закінчення календарного року.

18. Якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

19. Подання платниками податків Звіту вперше застосовується щодо фінансового року, який закінчується у 2021 році, але не раніше ніж у рік, в якому компетентними органами укладено багатосторонню угоду про автоматичний обмін міждержавними звітами (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports).

II. Порядок заповнення заголовної частини Звіту

1. У графі 1.1 зазначається інформація про звітний період. Для цілей XML-схеми Звіту це значення відповідає останньому дню звітного періоду материнської компанії міжнародної групи компаній у форматі РРРР-ММ-ДД (наприклад, "2021-07-01", якщо передаються дані за рік, який для материнської компанії триває з липня по червень наступного року включно). У графі 1.2 платником податків надається повідомлення про тип Звіту ("звітний", "звітний новий" чи "уточнюючий"). Для цілей формування уточнюючого Звіту у графі 1.3 застосовується один з таких кодів типу повідомлення:

CBC401 - Повідомлення містить нову інформацію;

CBC402 - Повідомлення містить коригування/видалення раніше надісланої інформації.

2. У графі 2 зазначається повне найменування платника податків, який подає Звіт, згідно з реєстраційними документами українською мовою.

3. У графах 3.1 та 3.2 зазначаються відповідно код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) та основний код економічної діяльності за Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2010, затвердженою наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457 (із змінами).

Платник податків, який не має коду за ЄДРПОУ, зазначає реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом.

4. У графі 4 зазначається податкова адреса платника податків.

5. У графі 5 зазначається контролюючий орган, в якому платник податків перебуває на обліку.

6. Обов'язкове заповнення граф 2 - 5 Заголовної частини Звіту не виключає подання інформації про платника податків як учасника міжнародної групи компаній у відповідній державі (території) в межах розділу II основної частини Звіту.

7. У графі 6.1 зазначається найменування міжнародної групи компаній (українською мовою), за якою група є загальновідомою, якщо це найменування відрізняється від найменування платника податків, який подає Звіт. Переклад цієї інформації на англійську мову зазначається у графі 6.2. За наявності загальновідомого скороченого найменування міжнародної групи компаній (в тому числі, абревіатури), інформація про таке скорочення зазначається у дужках після повного найменування.

8. Графа 7.1 визначає дату початку звітного року міжнародної групи компаній, щодо якої подається Звіт. В цьому елементі повинна вказуватися дата в форматі РРРР-ММ-ДД (рік-місяць-день). Наприклад, "2021-04-01", якщо звітний період є фінансовим роком міжнародної групи, яка не дорівнює календарному року і починається з 01 квітня 2021 року.

9. Графа 7.2 визначає останній день звітного періоду (тобто, період бухгалтерського обліку для міжнародної групи компаній), щодо якого подається Звіт у форматі РРРР-ММ-ДД (рік-місяць-день). Наприклад, якщо звітний період міжнародної групи компаній триває з 01 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року, у елементі має бути вказано "2022-03-31".

10. У графі 8 зазначається код, який відповідає ролі платника податків у поданні Звіту. Залежно від обставин, визначених підпунктом 39.4.10 пункту 39.4 статті 39 Кодексу, зазначається один із таких кодів:

платник податків є материнською компанією міжнародної групи компаній - CBC701;

материнська компанія міжнародної групи компаній уповноважує платника податків - резидента України на подання Звіту - CBC702;

відповідно до вимог законодавства місцезнаходження материнської компанії міжнародної групи компаній подання Звіту від такої міжнародної групи компаній не вимагається, і при цьому материнська компанія такої групи не уповноважує іншого учасника міжнародної групи на подання Звіту в іншій іноземній юрисдикції, де передбачене його подання - CBC702;

між Україною та відповідною іноземною юрисдикцією розташування материнської компанії міжнародної групи компаній або іншого учасника цієї групи, уповноваженого материнською компанією такої групи на подання Звіту, підписаний міжнародний договір, що передбачає можливість здійснення обміну податковою інформацією, але не набув чинності порядок обміну звітами у розрізі країн або наявні факти систематичного невиконання такого порядку - CBC702.

11. У графі 9 зазначається літерний код мови, якою надається повідомлення у графі 31 згідно із ДСТУ ISO 639-1:2009 Коди для подання назв мов. Частина 1. Код альфа-2. При заповненні графи 31.1 українською мовою, у графі 9 проставляється код мови "UK".

12. Графа 10.1 призначена для ведення у текстовому форматі у довільній формі українською мовою приміток та попереджень з питань, що потребують уваги контролюючого органу, пов'язаних із інформацією, що наводиться у Звіті. Наприклад, якщо звітний період не відповідає повному 12-місячному обліковому періоду і становить 10 місяців, інформація про тривалість звітного періоду має бути зазначена у цій графі текстом "тривалість звітного періоду - десять місяців". У графі 10.2 заповнюється та ж інформація, що й у графі 10.1, у перекладі на англійську мову.

13. Дата і час формування Звіту зазначаються в окремому елементі XML-схеми Звіту у форматі РРРР-ММ-ДД'Т'гг:хх:сс, де: РРРР-ММ-ДД - дата; гг:хх:сс - час. Також в окремих елементах зазначаються дані про осіб, які підписали Звіт.

III. Порядок заповнення основної частини Звіту

1. Основна частина Звіту містить набір окремих звітів щодо всіх держав (територій), в яких міжнародна група компаній здійснює свою діяльність, із зазначенням:

основних показників діяльності міжнародної групи компаній у відповідній державі (території);

ідентифікаційних відомостей про усіх учасників міжнародної групи компаній у відповідній державі (території), податковими резидентами якої вони є, або на території якої діяльність цих учасників призводить до утворення постійних представництв, а також про тип (типи) їх економічної діяльності.

Для кожної держави (території) складається один звіт, а їх загальна кількість у складі основної частині Звіту має відповідати загальній кількості держав (територій), в яких міжнародна група компаній здійснює діяльність.

2. У графі 11 зазначається інформація про назву та код відповідної держави (території) податкового резидентства. Для цілей заповнення графи 11.2 застосовується двозначний літерний код альфа-2 відповідно до Переліку кодів країн світу.

3. Усі учасники міжнародної групи компаній, що не мають податкового резидентства, повинні бути згруповані та перелічені в окремому звіті у складі основної частини Звіту під спеціальним кодом "X5" в графі 11.2.

Розділ I "Інформація про розподіл доходів, податків та ділової активності в розрізі відповідної держави (території)"

1. У розділі I окремого звіту, складеного для відповідної держави (території), зазначаються відомості про розподіл доходів, сплачених податків та інших показників відповідно до підпункту 39.4.11 пункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу.

2. У графі 12 зазначається код валюти, яка визначена як валюта звітності материнською компанією міжнародної групи компаній. Для цього застосовується тризначний літерний код відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року N 269). Всі показники граф 13 - 18 та 20 мають бути вказані у валюті, зазначеній у графі 12, із дотриманням вимог пункту 12 розділу I цього Порядку.

3. У графі 13.1 зазначається сума доходів (виручки) за звітний фінансовий рік усіх учасників міжнародної групи компаній у відповідній державі (території), одержана від операцій із непов'язаними особами. Доходи повинні включати доходи від продажу товарно-матеріальних цінностей та майна, послуг, роялті, відсотки, премії та будь-які інші суми. Сума доходів не повинна включати платежі, отримані від інших учасників міжнародної групи компаній, які розглядаються як дивіденди у державі (території) податкового резидентства платника.

4. У графі 13.2 зазначається сума доходів (виручки) за звітний фінансовий рік усіх учасників міжнародної групи компаній у відповідній державі (території), одержана від операцій із пов'язаними особами. Доходи повинні включати доходи від продажу товарно-матеріальних цінностей та майна, послуг, роялті, відсотки, премії та будь-які інші суми. Сума доходів не повинна включати платежі, отримані від інших учасників міжнародної групи компаній, які розглядаються як дивіденди у державі (території) податкового резидентства платника.

5. У графі 13.3 зазначається сума граф 13.1 та 13.2, тобто загальна сума доходів (виручки) за звітний фінансовий рік, одержана міжнародною групою компаній у відповідній державі (території) від непов'язаних та пов'язаних осіб.

6. У графі 14 зазначається загальна сума прибутку (збитку) до оподаткування прибутку, обчислена по всіх учасниках міжнародної групи компаній, які є податковими резидентами у відповідній державі (території) за звітний фінансовий рік. Прибуток або збиток до оподаткування повинні включати всі надзвичайні статті доходів та витрат.

7. У графі 15 зазначається загальна сума податку на прибуток підприємств (корпоративного податку) або його аналога, фактично сплачена у звітному фінансовому році всіма учасниками міжнародної групи компаній, що є резидентами у відповідній державі (території). Ця сума повинна включати податки, сплачені такими учасниками у грошовій формі в державі (території), в якій вони є податковими резидентами, та в усіх інших державах (територіях) податкового резидентства. Сума сплачених податків повинна включати податки, утримані з виплат на користь уповноваженої особи міжнародної групи компаній від інших компаній (асоційованих підприємств та незалежних підприємств). Таким чином, якщо компанія - податковий резидент держави A отримує доходи у вигляді відсотків з держави B, компанія A має повідомляти суму податку з доходів, утриманого з виплат на його користь в державі B.

8. У графі 16 відображається загальна сума нарахованого за результатами звітного фінансового року податку на прибуток підприємств (корпоративного податку) або його аналога (поточних податкових витрат щодо оподатковуваного прибутку або податкових збитків) всіма учасниками міжнародної групи компаній у відповідній державі (території). Поточні податкові витрати повинні враховувати лише операції у звітному фінансовому році і не повинні враховувати відстрочені податки або резерви на погашення невизначених податкових зобов'язань.

9. У графі 17 зазначається загальний розмір статутного капіталу (зареєстрованого статутного капіталу) на дату закінчення звітного фінансового року всіх учасників міжнародної групи компаній, які є податковими резидентами відповідної держави (території). Щодо постійних представництв інформація про розмір статутного (зареєстрованого) капіталу має повідомлятися у складі відомостей про того учасника міжнародної групи компаній, до якого відноситься таке постійне представництво, за винятком випадку, коли у державі (території) постійного представництва діють регуляторні вимоги щодо віднесення частини статутного (зареєстрованого) капіталу до такого постійного представництва. У такому випадку розмір капіталу, що відноситься до постійного представництва згідно з такими вимогами, може бути додатково зазначений у графі 31.1 частини "Додаткова інформація" Звіту.

10. У графі 18 зазначається загальна сума нерозподіленого (накопиченого) прибутку всіх учасників міжнародної групи компанії, які є податковими резидентами відповідної держави (території) станом на дату закінчення звітного фінансового року. Щодо постійних представництв, то інформація про суму нерозподіленого (накопиченого) прибутку повідомляється у складі відомостей про того учасника міжнародної групи компаній, до якого відноситься таке постійне представництво.

11. У графі 19 зазначається загальна чисельність працівників (в еквіваленті повної зайнятості) всіх учасників міжнародної групи компаній, які є резидентами відповідної держави (території) за звітний фінансовий рік. Чисельність працівників може визначатися на кінець року на основі середнього рівня зайнятості за такий рік, або на будь-якій іншій основі, що послідовно, з року в рік, застосовується при наданні інформації щодо усіх держав (територій). Для цілей визначення цього показника незалежні підрядники - фізичні особи, які виконують роботи, надають послуги учаснику міжнародної групи компаній, можуть враховуватися як наймані працівники, які беруть участь у звичайній операційній діяльності такого учасника. Заокруглення чисельності працівників дозволяється за умови, що це не призводить до суттєвого спотворення відносного розподілу працівників між різними державами (територіями).

Чисельність працівників учасника міжнародної групи компаній, який є податковим резидентом України, визначається як середня кількість працівників підприємства за звітний рік відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року N 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за N 1442/11722.

12. У графі 20 зазначається сума чистої балансової вартості матеріальних активів усіх учасників міжнародної групи компаній, які є податковими резидентами відповідної держави (території). Щодо постійних представництв, то інформація про балансову вартість матеріальних активів повідомляється у складі відомостей про ту державу (територію), в якій знаходиться таке постійне представництво. Матеріальні активи для цілей заповнення цієї графи не включають грошові кошти або грошові еквіваленти, нематеріальні активи, фінансові активи.

Розділ II "Перелік учасників міжнародної групи компаній в розрізі відповідної держави (території)"

1. Розділ II окремого звіту, складеного для відповідної держави (території), містить інформацію, яка ідентифікує всіх учасників міжнародної групи компаній в такій державі (території), а також надає відомості про тип їх економічної діяльності.

В структурі окремого звіту, складеного для відповідної держави (території), цей розділ повинен повторюватися відповідно до кількості учасників міжнародної групи компаній щодо кожного такого учасника, який є податковим резидентом, або підлягає оподаткуванню як постійне представництво у відповідній державі (території), включаючи платника податків, який подає Звіт.

2. У графі 21.1 зазначається інформація українською мовою про повне юридичне найменування учасника міжнародної групи компаній, включаючи внутрішнє позначення юридичної форми, як зазначено в його статуті або будь-якому відповідному документі. У разі якщо учасник міжнародної групи компаній є постійним представництвом, назва учасника має супроводжуватися додаванням позначення "(P.E.)". У графі 21.2 заповнюється та ж інформація, що і у графі 21.1, у перекладі на англійську мову.

3. У графі 22 зазначається інформація про статус учасника міжнародної групи компаній у такій групі. Для цього застосовується одне із таких можливих значень:

CBC801 - кінцева материнська компанія;

CBC802 - учасник міжнародної групи компаній, який подає Звіт;

CBC803 - обидва статуси одночасно (кінцева материнська компанія, яка подає Звіт).

4. У графі 23 зазначається інформація про назву українською мовою (графа 23.1) та код (графа 23.2) держави (території), відповідно до законодавства якої учасник міжнародної групи компаній створений або інкорпорований, якщо така держава (територія) відрізняється від держави (території) податкового резидентства такого учасника міжнародної групи компаній. Для цілей заповнення графи 23.2 застосовується двозначний літерний код альфа-2 відповідно до Переліку кодів країн світу.

5. У графі 24.1 зазначається податковий ідентифікаційний номер (ІПН або Tax Identification Number, або TIN), який використовується податковими органами держави (території) податкового резидентства учасника міжнародної групи компаній. Якщо відповідний учасник має ІПН (TIN), який використовується податковими органами в державі (території) його податкового резидентства, такий номер надається в обов'язковому порядку. У разі якщо учасник не має ІПН (TIN), у графі 24.1 зазначається значення "NOTIN". У графі 24.2 зазначається код держави (території), яка видала ІПН (TIN). Для цілей заповнення цієї графи застосовується двозначний літерний код альфа-2 відповідно до Переліку кодів країн світу.

6. У графі 25.1 зазначається інформація про будь-які інші ідентифікаційні номери (ІН), наприклад, реєстраційний номер компанії (BRN), реєстраційний номер компанії або глобальний код ідентифікації юридичної особи (Global Entity Identification Number - EIN).

У графі 25.2 зазначаються відомості про тип ідентифікаційного номера, інформація про який надається у графі 25.1 (наприклад, EIN). У графі 25.3 зазначається код країни, який відповідає коду держави (території), яка видала ІПН. Для цілей заповнення цієї графи застосовується двозначний літерний код альфа-2 відповідно до Переліку кодів країн світу. Якщо держава (територія), в якій здійснено видачу номера, невідома, ця графа не заповнюється.

Графи 25.1 - 25.3 можуть повторюватися залежно від кількості інших ідентифікаційних номерів.

7. У графі 26 зазначається один із кодів, що відповідає типу учасника міжнародної групи компаній (адреса місця знаходження, адреса місця здійснення підприємницької діяльності тощо). Можливі значення:

OECD301 - адреса місця знаходження або місця здійснення підприємницької діяльності;

OECD302 - адреса місця знаходження;

OECD303 - адреса місця здійснення підприємницької діяльності;

OECD304 - адреса згідно з реєстраційними документами;

OECD305 - невизначена адреса в рамках зазначеної класифікації.

8. У графі 27 зазначається інформація про код держави (території), в якій знаходиться адреса учасника міжнародної групи компаній. Для цілей заповнення цієї графи застосовується двозначний літерний код альфа-2 відповідно до Переліку кодів країн світу.

9. У Звіті передбачено два альтернативних варіанти надання інформації щодо адреси учасника міжнародної групи компаній - у фіксованій формі (графа 28) та у довільній (графа 29). За загальним правилом, інформація про адресу має надаватися у фіксованій формі у всіх випадках, за винятком того випадку, коли платник податків, який подає Звіт, не має можливості визначити різні частини адреси учасника міжнародної групи компаній. У такому випадку може використовуватися довільна адреса.

10. У графах 28.1 - 28.13 зазначається інформація українською мовою про такі складові повної адреси учасника міжнародної групи компаній: поштовий індекс, абонентська скринька, регіон країни, місто, район, вулиця, номер будинку, номер поверху, номер офісу (квартири). За наявності відповідних граф для заповнення англійською мовою (графи 28.4, 28.6, 28.8, 28.10) - надається інформація про відповідні частини адреси у перекладі на англійську мову. Графи 28.5 та 28.6 (інформація про місто) є обов'язковими для заповнення. Якщо учасник міжнародної групи компаній є постійним представництвом нерезидента і не має адреси, слід зазначати назву міста, де знаходиться це постійне представництво нерезидента.

11. Графа 29.1 дозволяє зазначати інформацію щодо адреси учасника міжнародної групи компаній у текстовому форматі українською мовою у довільній формі. Цю графу слід заповнювати лише у тому випадку, якщо дані про адресу учасника міжнародної групи компаній неможливо представити у фіксованій формі. Всі доступні дані про адресу учасника міжнародної групи компаній повинні бути представлені в кілька рядків. Символи пробілу, косої риски або повернення каретки використовуються як роздільник між частинами адреси. Графа 29.2 призначена для заповнення інформації, зазначеної у графі 29.1, у перекладі на англійську мову.

Якщо платник податків обирає заповнення адреси у фіксованій формі, дозволяється зазначати повну адресу учасника міжнародної групи компаній у графах 29.1 та 29.2, замість того, щоб використовувати відповідні складові графи 28. У цьому випадку інформацію про місто, регіон та поштовий індекс слід зазначати у відповідних графах.

12. У графі 30 надається інформація про тип (типи) основної діяльності, що здійснюється учасником міжнародної групи компаній у відповідній державі (території), шляхом зазначення у графі 30.1 кодів із нижченаведеного переліку (може бути вказано більше одного коду):

CBC501 - дослідження і розробки;

CBC502 - володіння або управління інтелектуальною власністю;

CBC503 - закупівлі та постачання;

CBC504 - виробництво та обробка;

CBC505 - продажі, маркетинг або дистрибуція;

CBC506 - адміністративні, управлінські або допоміжні послуги;

CBC507 - надання послуг непов'язаним особам;

CBC508 - внутрішньогрупове фінансування;

CBC509 - надання регульованих фінансових послуг;

CBC510 - страхування;

CBC511 - володіння акціями або іншими інструментами власного капіталу;

CBC512 - активність відсутня (економічна діяльність не ведеться);

CBC513 - інше.

Код CBC513 слід обирати лише у випадку, коли економічна діяльність учасника міжнародної групи компаній не може бути точно відображена шляхом вибору одного або декількох інших кодів. Якщо обрано код CBC513, повинна обов'язково надаватися інформація щодо економічної діяльності учасника у графі 30.2. У випадках, якщо до графи 30.1 вносяться зміни шляхом подання уточнюючого Звіту, також відповідні зміни мають бути відображені щодо графи 30.2, якщо ця графа містила інформацію, що підлягала коригуванню.

13. У графі 30.2 у текстовому форматі у довільній формі українською мовою надається будь-яка додаткова інформація, що стосується учасника міжнародної групи компаній. У графі 30.3 наводиться та ж сама інформація, що і у графі 30.2, у перекладі на англійську мову. У разі якщо додаткова інформація стосується не лише конкретного учасника, але міжнародної групи компаній в цілому, таку інформацію потрібно зазначати у графі 31.1 частини "Додаткова інформація" Звіту.

IV. Порядок заповнення частини "Додаткова інформація"

1. У графі 31.1 у текстовому форматі у довільній формі зазначається будь-яка подальша коротка інформація чи пояснення, які є необхідними або полегшують розуміння обов'язкової інформації, наданої у інших графах Звіту, за умови, що така інформація стосується міжнародної групи компаній в цілому, а не виключно конкретного учасника. Інакше, інформацію слід відображати у графі 30.2.

Перелік інформації, яка може зазначатися у графі 31.1, зокрема (але не виключно), включає:

- інформацію про джерела даних, використані при підготовці Звіту (консолідована фінансова звітність міжнародної групи компаній, річна звітність учасників міжнародної групи компаній, внутрішня звітність для управлінських цілей, фінансова звітність для регуляторних цілей тощо);

- інформацію про зміну джерела даних, включаючи причини зміни та її наслідки;

- інформацію про обмінний курс валюти, використаний для перерахунку звітності учасників міжнародної групи компаній, відмінної від валюти звітності материнської компанії міжнародної групи компаній;

- інформацію про спосіб визначення даних щодо учасників міжнародної групи компаній, пов'язаний із визначенням звітного періоду (платник податків зазначає дані щодо учасників міжнародної групи компаній станом на останню дату календарного фінансового року, або за 12-місячний період, що передував останній даті звітного періоду);

- інформацію про зміну способу визначення даних щодо учасників міжнародної групи компаній та причини зміни;

- іншу інформацію, пов'язану зі складанням Звіту, яку доповідач вважає доцільною та релевантною з точки зору оцінки ризиків платника податків щодо трансфертного ціноутворення та ризиків, пов'язаних із розмиванням податкової бази та перенесенням прибутків.

2. У разі якщо інформація у графі 31.1 зазначається мовою, іншою ніж українська, код такої мови зазначається у графі 9 заголовної частини Звіту, а у графі 31.2 обов'язково надається автентичний переклад повідомлення на українську мову. При заповненні графи 31.1 українською мовою у графі 9 проставляється код мови "UK", а графа 31.2 не заповнюється.

3. Графа 31.3 дозволяє повідомити, що інформація, яка надана у графі 31.1, стосується однієї або декількох держав (територій). У такому випадку зазначається відповідний код країни. Для цілей заповнення графи 31.3 застосовується двозначний літерний код альфа-2 відповідно до Переліку кодів країн світу.

4. Графа 31.4 дозволяє повідомити, що інформація, яка надана у графі 31.1, стосується конкретних елементів основної частини Звіту. У такому випадку зазначається один або декілька кодів, наведених нижче:

CBC601 - доходи - не пов'язані;

CBC602 - доходи - пов'язані;

CBC603 - доходи - усього;

CBC604 - прибуток або збиток;

CBC605 - сплачений податок;

CBC606 - нарахований податок;

CBC607 - статутний капітал;

CBC608 - нерозподілений прибуток;

CBC609 - чисельність працівників;

CBC610 - активи;

CBC611 - назва міжнародної групи компаній.

Якщо додаткова інформація не стосується конкретного елемента основної частини Звіту, ця графа не заповнюється.

5. Якщо розмір одного повідомлення для відображення у графах 31.1 та 31.2 перевищує максимальну кількість знаків у 4000 символів, ці графи можуть повторюватися в межах графи 31 цієї частини Звіту в такій кількості, що дозволить вмістити повний текст повідомлення.

6. Якщо потрібно відобразити інформацію, що стосується різних держав (територій) чи різних елементів основної частини Звіту, графи 31.1 - 31.4 повторюються необхідну кількість разів (для кожної держави (території) чи елемента) в межах частини "Додаткова інформація" Звіту.

В. о. директора Департаменту міжнародного оподаткування Наталя СУРКОВА

***

УВАГА!
Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER. Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!

Рубрика:
«Дебет-Кредит» / Новини порталу

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 0

Новини по темі