Головна Усі новини Облік та звітність Звітність

Звіт неприбуткових організацій за 2020 рік: на що звернути увагу?

Чи всі неприбутківці за 2020 рік мають подати Звіт про використання доходів? Як заповнювати рядки щодо доходів та витрат? Як показати отримання благодійної допомоги та її використання? Як зазначити повернення гуманітарної допомоги?

Нагадуємо, що на сьогодні діє форма Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі – Звіт), затверджена наказом Мінфіну від 17.06.2016 р. №553 (у редакції наказу Мінфіну від 28.04.2017 р. №469). Формат для подання в електронному вигляді – J0101911.

 

Подання Звіту неприбутковими організаціями – неплатниками податку на прибуток

Щоб не платити податок на прибуток, установи та організації повинні бути внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій. І суворо дотримуватися умов, які визначені у пп. 133.4.1 ПКУ. По суті, «неприбутковий» Звіт і підтверджує неприбутковий статус організації або установи. 

Такі неплатники податку на прибуток, відповідно до п. 46.2 ПКУ, подають до органу ДПС, у якому перебувають на обліку, не тільки Звіт, а й  фінансову звітність. 

Зверніть увагу! Професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, утворені в порядку, визначеному законом, хоча і мають неприбутковий статус, цей Звіт до 23 травня 2020 року мали право не подавати. Але через зміни Закону №466 такої пільги в них вже немає. Тому за 2020 рік вони мають вперше відзвітувати. Про це ми писали тут.

Звіт подається за підсумками податкового року протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем року. Отже, за 2020 рік слід відзвітувати до 1 березня 2021 року включно

 

Подання Звіту платниками податку на прибуток (тобто «неприбутківцями», які порушили умови)

Пп. 133.4.3 ПКУ встановлено, що у разі недотримання неприбутковою організацією вимог п. 133.4 ПКУ вона зобов’язана:

 • подати Звіт у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення,
 • зазначити і сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток.

Внаслідок цього порушення така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій та вважається платником податку на прибуток для цілей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення.

За  період з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, по 31 грудня податкового (звітного) року така неприбуткова організація зобов’язана щокварталу подавати до контролюючого органу декларацію з податку на прибуток (з наростаючим підсумком), сплачувати податок у строк, визначений для квартального періоду та подавати фінансову звітність у порядку, встановленому для платників податку на прибуток.

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає декларацію з податку на прибуток і фінансову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому розд. ІІІ ПКУ для платників податку на прибуток.

 

Як складається звіт і на що звернути увагу? 

Ще листом від 17.10.2016 р. №33649/7/99-99-15-02-01-17 податківці надали досить обширне роз'яснення алгоритму заповнення неприбуткового звіту. Про це ми писали тут.

Тому зараз нагадаємо відповіді податківців на найпопулярніші питання.

 

Фінансова звітність має подаватися разом зі Звітом

Неприбутковими організаціями (крім тих, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств, бюджетних установ) подається разом зі Звітом:

Неприбуткові, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств, подають скорочену за показниками фінансову звітність (Фінансовий звіт малого підприємництва, Фінансовий звіт мікропідприємства) у складі Балансу і Звіту про фінансові результати (форми №1-м, №2-м або №1-мс, №2-мс).

Про критерії читайте тут.

Суб’єкти державного сектора разом зі Звітом подають такі форми фінансової звітності: Баланс (форма №1-дс) та Звіт про фінансові результати (форма №2-дс), Звіт про рух грошових коштів (форма №3-дс), Звіт про власний капітал (форма №4-дс), Примітки до річної фінансової звітності (форма №5-дс).

Підтвердженням подання фінансової звітності разом зі Звітом є позначка «+» у Звіті у клітинці «ФЗ» таблиці «Наявність додатків» та у таблиці «Наявність поданих до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації додатків – форм фінансової звітності»).

При цьому неприбутковою організацією проставляється позначка у тих графах таблиці, що відповідають назвам форм фінансової звітності, поданої разом зі Звітом.

Якщо фінансову звітність не подати разом зі Звітом або не проставити позначку в Звіті про таке подання, то Звіт не приймуть (а якщо навіть податківці це порушення не помітять і приймуть Звіт, він все одно при перевірці буде вважатися не поданим). 

Проте, якщо виправити цю помилку і подати Звіт (навіть з порушенням строків) до кінця місяця, у якому закінчиться карантин – фінансового штрафу не буде. Якщо ж помилку буде виявлено пізніше, нагадуємо, що з 23 травня 2020 року за новою редакцією п. 120.1 ПКУ штраф за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності становить 340 грн, а за повторне порушення протягом року – 1020 грн.

 

Як відображати у звіті доходи та витрати?

Податківці у підкатегорії 102.04 «ЗІР» наголосили, що дані, наведені у Звіті, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, тому всі суми доходів та витрат (у т. ч. суми нарахованої амортизації основних засобів), сформовані за правилами бухгалтерського обліку, мають бути відображені у Звіті. Тобто суми доходів та витрат (у т. ч. суми нарахованої амортизації основних засобів), які не відображені у рядках 1.1 – 1.10 та 2.1 – 2.5 Звіту, відображаються у рядках 1.11 «інші доходи» та 2.6 «інші видатки (витрати)» Звіту.

Проте на сьогодні відсутні не лише спеціальні стандарти для неприбуткових організацій, а й методичні рекомендації щодо їх обліку. Виняток – бюджетні установи, для яких передбачено окремі нормативні документи, які чітко прописують обліковий регламент.

Тому існує позиція, що «неприбутківці» ведуть бухоблік доходів і витрат так само, як і решта юросіб. Але сама назва статусу «неприбутковий» передбачає, що прибутку або збитку у такої юрособи бути в бухобліку не може – фінансовий результат має бути нульовим. Тобто звичайні правила бухобліку доходів і витрат, хоч це і не прописано в стандартах, в цьому випадку не діють!

З огляду на специфіку діяльності неприбуткових організацій, доцільно визнавати всі надходження (тобто доходи) таких організацій цільовим фінансуванням та цільовими надходженнями. Такими надходженнями в неприбуткових організаціях можуть бути:

 • членські внески;
 • безповоротна фінансова допомога;
 • пасивні доходи (проценти, дивіденди, страхові виплати, відшкодування, курсові різниці);
 • надходження від проведення основної або іншої статутної діяльності (благодійної, гуманітарної та міжнародної технічної допомоги, просвітницьких, культурних, наукових, освітніх та інших подібних послуг, видавництва);
 • надходження від надання майна в оренду, від продажу основних засобів тощо.

Облік цільового фінансування ведеться на рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження». За К-т рахунку 48 відображаються кошти цільового призначення, які надійшли для фінансування певних заходів, за Д-т – використані суми за певними напрямами, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум.

І як тільки ми застосовуємо рахунок 48 і визнаємо надходження цільовим фінансуванням (а доходи неприбутківці і справді, незалежно від операції, від якої їх отримано, мають бути використані за цільовим призначенням!) – стає зрозуміло, на яку дату і в якій сумі  визнавати доходи і витрати неприбутківця.

Адже за П(С)БО 15:

 • цільове фінансування не визнається доходом до моменту, поки не існує підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування;
 • отримане цільове фінансування та інші цільові надходження визнаються доходом протягом тих періодів, в яких було зазнано витрат, пов’язаних із використанням умов цільового фінансування;
 • цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом протягом періоду корисного використання відповідних об’єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно до суми нарахованої амортизації цих об’єктів;
 • безоплатно отримані необоротні активи визначаються доходом протягом періоду їх корисного використання пропорційно до нарахованої амортизації.

Витрати неприбуткових організацій формуються відповідно до П(С)БО 16 «Витрати», тут спеціальних правил немає. Проте існує постійний прямий зв’язок – доходи неприбутківця визнаються у сумі витрат і тоді, коли ці витрати визнано!

Якщо надходжень у звітному році було більше, ніж витрат – нічого страшного, невикористаний залишок буде обліковуватись за кредитом рахунку 48.

Якщо ж надходжень у звітному році було менше, ніж нарахованих витрат – теж нічого страшного, цей «дефіцит» покриється за рахунок майбутніх надходжень, а до тих пір обліковуватиметься за дебетом рахунку 48.

Докладніше про це читайте тут.

 

Отримана благодійна допомога та її використання

Оскільки Порядку заповнення звіту немає, то слід опиратися на роз’яснення ДПС. У підкатегорії 102.04 «ЗІР» наголошено, що у рядку 1.6 Звіту відображається загальна сума отриманої неприбутковою організацією безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, милосердя тощо, у тому числі:

 • у рядку 1.6.1 – благодійна допомога;
 • у рядку 1.6.2 ГД – гуманітарна допомога, яка дорівнює сумарному значенню графи 9 розд. ІІ додатка ГД до Звіту;
 • у рядку 1.6.3 – суми коштів або вартість товарів, робіт, послуг за переліком, що визначається КМУ, які добровільно перераховані (передані) неприбутковій організації згідно з абзацом другим п. 33 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

При цьому у рядку 1.6 Звіту (та відповідно у рядках 1.6.1, 1.6.2 ГД та 1.6.3) відображається вартість фактично отриманих неприбутковою організацією безоплатних надходжень активів (кошів, майна), товарів (робіт, послуг), у т.ч. надходжень на розрахунковий рахунок (або/та в касу) у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань.

Аналогічно відображаються видатки неприбуткової організації щодо використаних безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань (рядок 2.4 та рядки 2.4.1, 2.4.2 ГД, 2.4.3 Звіту відповідно). При цьому до рядка 2.4.2 ГД Звіту переноситься сумарне значення графи 8 розд. ІІІ додатка ГД до Звіту.

Відповідно у рядку 2.6 (та рядках 2.6.1, 2.6.2 ГД і 2.6.3) відображається вартість фактично переданих безоплатно (використаних) активів (кошів, майна), товарів (робіт, послуг), сум безповоротної фінансової допомоги, благодійної допомоги чи добровільних пожертвувань, у т.ч. перерахованих з розрахункового рахунку (або/та виданих з каси).

Додаток ГД до Звіту подається неприбутковими організаціями в обов’язковому порядку при здійсненні операцій з гуманітарною допомогою.

Проте все це слід застосовувати з урахуванням зазначеного вище порядку обліку доходів і витрат неприбуткової організації, спираючись на дані бухгалтерського обліку!

 

Повернення гуманітарної допомоги

У разі, якщо отримувач гуманітарної допомоги повертає нерозподілену гуманітарну допомогу організації, яка її надала, у цьому ж звітному (податковому) періоді в якому набула таку допомогу, то таке повернення відображається у розд. ІІІ Додатка ГД до рядків 1.6.2 ГД, 2.4.2 ГД та 3.1 ГД, (із зазначенням даних організації, якій вона повертається, найменування та кількості такої гуманітарної допомоги) – сумарне значення показників графи 8 «Вартість гуманітарної допомоги» переноситься до рядка 2.4.2 ГД «гуманітарна допомога» Звіту.

У разі повернення залишку нерозподіленої гуманітарної допомоги, що обліковувався на початок звітного (податкового) періоду у розд. І Додатку ГД (показники якого відповідають показникам розд. V  Додатка ГД Звіту за попередній рік), таке повернення відображається у розд. ІІІ  Додатка ГД (із зазначенням даних організації, якій вона повертається, найменування та кількості такої гуманітарної допомоги) – сумарне значення показників графи 8 «Вартість гуманітарної допомоги» переноситься до рядка 2.4.2 ГД «гуманітарна допомога» Звіту.

В обох випадках при поданні Звіту необхідно надати доповнення, передбачене п. 46.4 ПКУ, з відповідним поясненням щодо заповнення розд. ІІІ Додатка ГД та рядка 2.4.2 ГД Звіту, яке може бути складене за довільною формою, зі зазначенням про факт подання такого доповнення у спеціально відведеному місці в Звіті.

***

УВАГА!
Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER. Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!

Доступ до повного тексту цієї новини можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 58 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Русанова Ганна
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Звітність
Теги:
Звітність , Неприбуткові установи

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 4

Новини по темі

Консультації по темі