• Посилання скопійовано

Зміни до НП(С)БО 6 щодо облікових оцінок: кого стосуються?

Наказом №130 внесено зміни до НП(С)БО 6 переважно в частині облікових оцінок. Зміни, по суті, уточнюючі, косметичні. Розглянемо, що змінилося (див. таблицю)

Зміни до НП(С)БО 6 щодо облікових оцінок: кого стосуються?

Нагадаємо, що Мінфін наказом від 18.03.2024 №130 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 04.04.2024 за №493/41838) вніс зміни до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах». Його привели у відповідність до вимог національного законодавства та МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», МСБО 10 «Події після звітного періоду» і МСФЗ для малих та середніх підприємств у частині облікових оцінок.

 

Таблиця. Облікові оцінки – як було і як стало

До внесення змін Після внесення змін
3. Облікова оцінка – попередня оцінка, яка використовується підприємством з метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами 3. Облікові оцінки – грошовий вираз елементів фінансової звітності, які не піддаються безпосередньому спостереженню, а визначаються наближено, тобто попередньо оцінені
Прикладами облікових оцінок є:
резерв сумнівних боргів;
чиста вартість реалізації одиниці запасів;
справедлива вартість активів або зобов’язань;
сума нарахованої амортизації об’єкта основних засобів;
забезпечення на виконання гарантійних зобов’язань
Оцінка – визначення грошових сум, за якими мають визнаватися і відображатися елементи фінансової звітності
6. Облікова оцінка може переглядатися, якщо змінюються обставини, на яких базувалася ця оцінка, або отримано додаткову інформацію 6. Облікова оцінка може переглядатися, якщо змінюються обставини, на яких базувалася ця оцінка, або отримано додаткову інформацію. За своїм характером зміна в обліковій оцінці не стосується попередніх періодів та не є виправленням помилки
7. Наслідки зміни в облікових оцінках слід включати до тієї самої статті звіту про фінансові результати, яка раніше застосовувалась для відображення доходів або витрат, пов'язаних з об'єктом такої оцінки 7. Якщо зміна в обліковій оцінці приводить до змін в активах, зобов’язаннях або власному капіталі, її визнають шляхом коригування балансової вартості відповідного активу, зобов’язання або власного капіталу в періоді, коли відбулася зміна
20.2. Статті фінансової звітності минулих періодів, які були переобраховані з метою повторного подання порівняльної інформації 20.2. Статті фінансової звітності минулих періодів, які були виправлені з метою повторного подання порівняльної інформації
21. Підприємству слід розкривати зміст і суму змін в облікових оцінках, які мають суттєвий вплив на поточний період або, як очікується, суттєво впливатимуть на майбутні періоди 21. Підприємству слід розкривати зміст і суму змін в облікових оцінках, які мають суттєвий вплив на поточний період або, як очікується, суттєво впливатимуть на майбутні періоди.
Якщо інформацію про розмір впливу на майбутні періоди не розкрито у зв’язку з неможливістю його попередньої оцінки, підприємство розкриває інформацію про цей факт
Додаток до НП(С)БО 6
Орієнтовний перелік подій після дати балансу
1. Події, які надають додаткову інформацію про обставини, що існували на дату балансу.
...
1.3. Отримання інформації про фінансовий стан і результати діяльності дочірніх і асоційованих підприємств, яка свідчить про стійке зниження вартості їхніх акцій на фондових біржах
Додаток до НП(С)БО 6
Орієнтовний перелік подій після дати балансу
1. Події, які надають додаткову інформацію про обставини, що існували на дату балансу.
...
2. Події, які вказують на обставини, що виникли після дати балансу.
2.4. Знищення (втрата) активів підприємства внаслідок пожежі, аварії, стихійного лиха або іншої надзвичайної події
2. Події, які вказують на обставини, що виникли після дати балансу.
2.4. Знищення (втрата) активів підприємства внаслідок пожежі, аварії, стихійного лиха або іншої небезпечної події

 

При порівнянні в таблиці того, що було і як змінилося, зрозуміло, що зміни уточнюючі і принципово нічого не змінилося. 

 

Приклад облікової оцінки – амортизація

Як зазначено вище в таблиці, одним із прикладів облікової оцінки є сума нарахованої амортизації.

А отже, метод нарахування амортизації, ліквідаційна вартість, строк корисного використання, які використовуються для нарахування амортизації, є елементами системи визначення облікової оцінки, а не облікової політики. 

З практичної точки зору це означає, що у разі зміни цих елементів підприємство не перераховує показники амортизації минулих періодів, а відображає змінену суму зносу починаючи з моменту зміни одного чи кількох елементів.

 

Коли можна переглядати ці елементи?

Відповідно до п. 25 НП(С)БО 7 строк корисного використання (експлуатації) та ліквідаційна вартість об'єкта ОЗ переглядаються на кінець звітного року у разі зміни очікуваних економічних вигід від його використання.

Амортизація об'єкта ОЗ нараховується виходячи з нового строку корисного використання та ліквідаційної вартості починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання та/або ліквідаційної вартості.

Відповідно до п. 28 НП(С)БО 7 метод амортизації об'єкта ОЗ переглядається на кінець звітного року у разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигід від його використання. Нарахування амортизації за новим методом починається з місяця, наступного за місяцем прийняття рішення про зміну методу амортизації.

Тож у разі зміни очікувань кожен із наведених елементів може бути змінений наприкінці року, і тоді вже починаючи з січня наступного року амортизація нараховується виходячи із змінених показників.

 

Приклад.

У складі ОЗ підприємства обліковується будівля первісною вартістю 10 761 258,67 грн, нараховано амортизацію по грудень 2024 р. включно 5 196 230,76 грн. Ліквідаційна вартість не встановлювалася. Місячна амортизація – 44 879,26 грн. Залишилося амортизувати 124 місяці. Підприємство планує збільшити строк використання на 5 років (60 місяців). 

 

За умовами прикладу нова вартість, яка амортизується (залишкова вартість) – 5 565 027,91 грн (10 761 258,67 - 5 196 230,76).

Новий строк амортизації – 184 місяці (124 + 60).

Якщо підприємство застосовує прямолінійний метод амортизації, то починаючи з січня 2025 року нова місячна сума амортизації – 30 244,72 грн (5 565 027,91 : 184). 

 

Як документально оформити?

Як правило, зміну правил амортизації ОЗ здійснюють під час річної інвентаризації. Тому таку зміну оформляють протоколом інвентаризаційної комісії. 

Інший варіант оформлення – про це складається наказ керівника підприємства.

 

Яким чином такі зміни впливають на оподаткування податком на прибуток?

Якщо підприємство коригує фінрезультат до оподаткування на податкові різниці, то в загальному порядку застосовуються «амортизаційні» різниці, згідно зі ст. 138 ПКУ.

Зверніть увагу, що пп. 138.3.3 ПКУ встановлює мінімально допустимі строки амортизації. Проте зазначає: у разі коли строки корисного використання (експлуатації) об’єкта ОЗ в бухгалтерському обліку дорівнюють або є більшими, ніж ті, що встановлені цим підпунктом, то для розрахунку амортизації використовуються строки корисного використання (експлуатації) об’єкта ОЗ, встановлені в бухгалтерському обліку.

Таким чином, у разі якщо в результаті збільшення строку амортизації в бухгалтерському обліку цей строк перевищує наведений у пп. 138.3.3 ПКУ, такий строк збільшується і в податковому обліку. Правила нарахування в податковому обліку такі самі, як і в бухгалтерському: нарахування амортизації з урахуванням нового строку починається з січня 2025 року.

Автор: Олександр Золотухін

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/Облік окремих операцій

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Облік окремих операцій»