Головна Усі новини Облік та звітність Звітність

Аналітика від Дт-Кт: новий Звіт про контрольовані операції

Наказом Мінфіну від 18.01.2016 р. №8 затверджено нову форму Звіту про контрольовані операції та Порядок його заповнення. Як змінився цей звіт? Розглянемо далі

Правила подання Звіту

В Порядку подання Звіту про контрольовані операції (далі — Звіт) тепер міститься не просто посилання на відповідну норму ПКУ, а і чітко визначено осіб, які зобов’язані його подавати. Звіт складається платниками податків, обсяг контрольованих операцій яких з одним контрагентом перевищує 5 млн гривень (без урахування ПДВ). Це повністю відповідає поточній редакції пп. 39.4.2 ПКУ.

Додамо, що такі платники податків повинні все ж таки одночасно виконувати й інший критерій, установлений пп. 39.2.1.7 ПКУ: річний дохід від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік. Крім того, такий платник податків має бути платником податку на прибуток, оскільки саме за ним виникають контрольовані операції (див. пп. 39.2.1.2 ПКУ), щодо яких подається Звіт. Отже, єдинники і фізособи цей Звіт, як і раніше, не подаватимуть. 

Звіт подаватиметься до 1 травня року, наступного за звітним, і виключно в електронній формі — це залишилося без змін. 

Типи Звіту

Якщо раніше Звіт мав лише два типи «звітний» та «уточнюючий», то тепер типів стало три. 

Звіт із типом «звітний новий» складається у разі першого подання Звіту про контрольовані операції за звітний період. Решта типів Звіту складаються для виправлення помилок в раніше поданому Звіті.

Звіт із типом «звітний новий» складається у разі подання нового Звіту про контрольовані операції до 1 травня року, що настає за звітним.

Звіт з типом «уточнюючий» складається у разі його подання після 1 травня року, що настає за звітним.

Структура Звіту

Як і раніше, Звіт складається із заголовної, основної частин, додатка та інформації до додатка, які є невід’ємною частиною Звіту.

У заголовній частині наводяться дані про платника податків, який подає Звіт. В основній частині наводяться загальні відомості про операції з різними контрагентами, здійснені протягом звітного року. У додатку (додатках) фіксуються дані про особу (осіб), яка (які) є стороною (сторонами) контрольованої операції, та деталізовані відомості про контрольовану(і) операцію(ії). У інформації до додатка наводиться інформація про ознаки пов’язаності платника податків із відповідним контрагентом відповідно до підпункту 14.1.159 ПКУ

Кількість додатків до Звіту відповідає кількості контрагентів — сторін контрольованих операцій.

Заповнення Звіту

Порядок відображення числових показників Звіту залишився без змін. Тобто, як і раніше, вартісні (грошові) показники зазначаються у гривнях без копійок із загальновстановленим округленням, і лише ціна відображається повністю, у валюті контракту (договору), із точністю до другого знака після коми. 

Відповідно до договору та первинних документів відображаються в Звіті і кількісні показники товарів, робіт, послуг. Показники дат заповнюються у цифровому форматі: чч.мм.рррр (де чч. — число, мм. — місяць, рррр — рік). 

Заголовна частина в цілому зазнала лише косметичних змін. Так, в оновленій формі в ній не зазначаються номера телефону, факсу, адреса електронної пошти платника податків, достатньо вписати лише податкову адресу.  

Однак в новій формі Звіту в Заголовній частині треба обов’язково зазначати нові реквізити: 

-найменування контролюючого органу, в якому платник перебуває на обліку. В цьому реквізиті зазначається назва відповідного органу ГФСУ;

-кількість додатків до Звіту про контрольовані операції (відповідно до кількості їх складання). 

Загальні відомості про контрольовані операції в попередній формі Звіту містилися в таблиці із 6 графами. Тепер граф всього чотири — в них вже не треба наводити статус контрагента, через який операції із ним було визнано контрольованими, а також зазначати загальний (не тільки контрольованих операцій) обсяг операцій із ним.   

Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях, також майже не змінилися. Наприклад, якщо в попередній формі Звіту в цьому розділі зазначався «Код операції, віднесеної до контрольованої», тепер — «Код підстави віднесення операції до контрольованої». Але, як і раніше, відповідний код слід шукати у додатку 1 до Порядку заповнення Звіту. 

Звісно, цей додаток 1 змінив назву з «Коди операцій, віднесених до контрольованих» на «Код підстави віднесення господарських операцій до контрольованих». Як і раніше, він містить у собі коди операцій від 010 до 030, однак цих кодів стало всього чотири. З них забрали коди операцій з резидентами, натомість додали коди операцій, яких раніше в додатку 1 не було, але вони з 01.01.2015 р. передбачені пп. 39.2.1.1-39.2.1.2 ПКУ

Те саме стосується і реквізиту «Код ознаки пов’язаності особи» (раніше він мав назву «Код пов’язаності особи»). Він, як і раніше, заповнюється згідно з додатком 2 до Порядку заповнення Звіту. Але сам цей додаток 2 приведено у відповідність до поточної редакції пп. 14.1.159 ПКУ і вже містить ознаки пов’язаності особи, з якою відбулися контрольовані операції, із платником податку, поділені на три окремі категорії:

-для юридичних осіб, для юридичної та фізичної особи (через володіння корпоративними правами, право призначати контролюючі органи, надання позикових коштів тощо)

-та інші (якщо особи визнали себе пов’язаними за самостійним рішенням або якщо їх визнано такими за судовим рішенням).  

Відомості про контрольовані операції в новому Звіті містять 24 графи (а не 26, як було раніше). 

Додаток 3 до Порядку, згідно із яким заповнювалася графа 2 цих Відомостей «Код найменування операції», практично не зазнав змін. 

А ось додаток 4 до Порядку, згідно з яким заповнювалася графа цих Відомостей «Код типу предмету операції» (раніше вона була за номером 4, тепер — за номером 3), розширено. До нього додали, крім товару, роботи, послуги, ще й нематеріальні активи, цінні папери, банківські та фінансові послуги.   

Графу, у якій в старій формі Звіту зазначався код предмету договору за Державним класифікатором продукції та послуг, тепер із Відомостей виключено — оскільки йдеться виключно про ЗЕД, то про товар, роботу або послугу у Відомостях зазначають лише відповідні коди УКТ ЗЕД або код згідно з Класифікацією зовнішньоекономічних послуг (затвердженої наказом Державної служби статистики України від 27.02.2013 р. №69). 

У графі 9 (раніше вона була під номером 10) тепер зазначається лише один код, згідно оновленого додатка 5 до Порядку. Це код сторони операції, якою під час контрольованої операції є особа, щодо якої складається відповідний додаток Звіту. В попередній редакції Звіту таких кодів зазначалося два, оскільки нумерація кодів сторін операції встановлювалася в залежності від коду самої операції, зазначеної у додатку 5. В новій редакції додатка 5 нумерація наскрізна — від 101 до 144. При цьому код 144 «Інше найменування сторони» використовується в тому разі, якщо потрібного кода немає. 

У графі 12 (раніше її функції виконувала графа 13) тепер зазначається не лише назва торговельної марки предмета операції, а і назва іншого об'єкта авторського права/інтелектуальної власності (за наявності у товаросупровідних та комерційних документах)

Зникла з Відомостей й графа, у якій раніше зазначався курс валюти операції на дату її здійснення (колишній рядок 21). Отже, загальна вартість контрольованої операції (за вирахуванням непрямих податків) зазначається у гривнях в сумі, за якою відповідна операція відображена в бухгалтерському обліку платника податку, без деталізації, як така сума була визначена платником податків. 

Найбільших змін зазнали чотири останні графи Відомостей (21 — 24). Тепер вони у собі містять:

-графа 21 «Код методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки». Ця графа заповнюється згідно з оновленим додатком 6 до Порядку. Тепер він містить у собі всі встановлені пп. 39.3.1 та пп. 39.2.1.3 ПКУ методи;

-графа 22 «Показник рентабельності», яка заповнюється відповідно до додатка 7 до Порядку, виключно у разі застосування методів, передбачених пп. 39.3.1.2 — 39.3.1.4 ПКУ;

-графа 23 «Цифрове значення показника рентабельності» — зазначається цифрове значення показника рентабельності, зазначеного платником податку у графі 22, з точністю до другого знака після коми;

-графа 24 «Інформація щодо групування контрольованих операцій у їх сукупність» — заповнюється у разі групування контрольованих операцій у їх сукупність для відображення узагальненої інформації. Якщо платник податків для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» використав методи, передбачені пп. 39.3.1.2 — 39.3.1.5 ПКУ, при заповненні розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту (далі — Додаток) дозволяється наведення узагальненої інформації щодо сукупності таких контрольованих операцій. У такому разі у графі проставляється цифра «1».

Інформація про пов’язаність осіб — це, як і раніше, інформація, яка наводиться до додатка виключно в разі, якщо особа-контрагент є пов’язаною з платником податку. Наводиться ця інформація відповідно до коду ознаки пов’язаності, зазначеної в такому додатку. 

А тепер наведемо приклад заповнення цього Звіту. 

Приклад. ТОВ «Квітка» 01.02.2016 р. імпортувало з Німеччини від юрособи – пов’язаної особи одяг верхній текстильний за ціною 100 євро за штуку, загальний обсяг поставки – 100 000 штук. Курс НБУ, за яким такий одяг було відображено в бухгалтерському обліку, становив 29,00 грн/євро (умовно).  Застосувавши метод порівняльної неконтрольованої ціни, підприємство-резидент довело, що ціна придбання одягу відповідає принципу «витягнутої руки». 

ЗРАЗОК заповнення звіту >>>

Форму Звіту про контрольовані операції та Порядок його заповнення можна знайти тут >>>

Доступ до повного тексту матеріалу можливий лише для зареєстрованих користувачів. Якщо Ви вже зареєстровані на нашому сайті - будь ласка, авторизуйтесь.

Якщо поки що ні - зареєструйтесь прямо зараз: це просто, не вимагає Ваших персональних даних і займе не більше однієї хвилини.

Що ще дає реєстрація?

Автор:
Бикова Ганна
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Звітність
Теги:
Звітність , Податкова звітність , Трансфертне ціноутворення

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?