• Посилання скопійовано

Наказ Міністерства юстиції України від 12.05.2020 р. №1626/5

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Наказ Міністерства юстиції України від 12.05.2020 р. №1626/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 травня 2020 р. за №429/34712

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Відповідно до пункту 12 розділу I Закону України від 05 грудня 2019 року N 340-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству", підпункту 18 пункту 6 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 06 грудня 2019 року N 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", підпункту 105 пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 14 січня 2020 року N 440-IX "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи" та пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Технічному адміністратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вжити заходів, необхідних для реалізації цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності через п'ять днів з дня, наступного за днем офіційного опублікування, крім абзаців третього, сьомого підпункту 1, абзаців третього, сьомого підпункту 2 пункту 2 Змін, затверджених цим наказом, які набирають чинності з 15 липня 2020 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Горовця Є.

Міністр Д. Малюська

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор державного підприємства "Національні інформаційні системи" О. Бережний

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України 12 травня 2020 року №1626/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 травня 2020 р. за №429/34712

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

1. У розділі II Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року N 359/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016 року за N 200/28330:

1) в абзаці восьмому пункту 17 слово "(контролера)" виключити;

2) в абзаці першому пункту 18 слова "вносить відомості до цього реєстру та" виключити;

3) після пункту 18 доповнити новим пунктом 19 такого змісту:

"19. У разі виявлення державним реєстратором фактів неподання або несвоєчасного подання юридичною особою передбаченої законом інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, таким реєстратором не пізніше наступного робочого дня інформується про виявлення відповідних фактів територіальний орган Міністерства юстиції України за місцезнаходженням відповідної юридичної особи шляхом направлення відповідного листа.

Положення цього пункту не застосовуються державними реєстраторами, що є посадовими особами Міністерства юстиції України, його територіальних органів.".

У зв'язку з цим пункт 19 вважати відповідно пунктом 20.

2. У Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 10 червня 2016 року N 1657/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10 червня 2016 року за N 839/28969:

1) у розділі V:

у пункті 3:

підпункт 10 доповнити словами "інформація про встановлення вимоги нотаріального засвідчення справжності підпису учасника під час прийняття ним рішень з питань діяльності відповідної юридичної особи та/або вимоги нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка учасника у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) відповідної юридичної особи; розмір частки засновника (учасника);";

у підпункті 11:

слова "громадських формувань" замінити словами "політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об'єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об'єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об'єднань";

після слів "в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником" доповнити словами "характер та міра бенефіціарного володіння";

у підпункті 17 слова "та розмір частки кожного із засновників (учасників)" виключити;

у підпункті 2 пункту 6 слова "місце проживання або інша адреса" замінити словами "адреса місця проживання";

2) у розділі VII:

у пункті 2:

абзац вісімнадцятий доповнити словами "інформація про встановлення вимоги нотаріального засвідчення справжності підпису учасника під час прийняття ним рішень з питань діяльності відповідної юридичної особи та/або вимоги нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка учасника у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) відповідної юридичної особи; розмір частки засновника (учасника);";

в абзаці дев'ятнадцятому:

слова "громадських формувань" замінити словами "політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об'єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об'єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об'єднань";

після слів "в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником" доповнити словами "характер та міра бенефіціарного володіння";

в абзаці двадцять п'ятому слова "та розмір частки кожного із засновників (учасників)" виключити;

в абзаці одинадцятому пункту 5 слова "місце проживання або інша адреса" замінити словами "адреса місця проживання";

3) у тексті Порядку:

слово "(контролер)" у всіх відмінках виключити;

слова "органів державної фіскальної служби" у всіх відмінках замінити словами "податкових органів" у відповідних відмінках.

3. В Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 12 серпня 2016 року N 2473/5, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 року за N 1127/29257 (зі змінами):

1) у розділі I:

у пункті 1 слова та цифри "частинами першою - п'ятою статті 16611 та статтею" замінити словами та цифрами "статтями 16611 та";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Уповноваженими особами щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення є:

1) посадові особи Міністерства юстиції України, територіальних органів Міністерства юстиції України - у разі виявлення адміністративного правопорушення:

під час розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції відповідно до Порядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року N 1128 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року N 1150);

під час проведення реєстраційних дій відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" або за повідомленням державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у випадку, передбаченому Порядком державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року N 359/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016 року за N 200/28330;

2) посадові особи Міністерства юстиції України - у разі виявлення адміністративного правопорушення під час здійснення контролю відповідно до Порядку здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 року N 990 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року N 1125).";

після пункту 3 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

"4. У разі виявлення під час проведення реєстраційних дій відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" фактів неподання або несвоєчасного подання юридичною особою передбаченої законом інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або у разі надходження до територіального органу Міністерства юстиції України повідомлення державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлені факти неподання або несвоєчасного подання юридичною особою передбаченої законом інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, Міністерство юстиції України чи відповідний територіальний орган рекомендованим листом інформує про це керівника відповідної юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені такої юридичної особи (виконавчого органу), з вимогою щодо необхідності звернення такої особи у місячний строк до Міністерства юстиції України чи відповідного територіального органу для складення відповідно до законодавства протоколу про адміністративне правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена частиною шостою статті 16611 Кодексу.

Порушення керівником відповідної юридичної особи або особою, уповноваженою діяти від імені такої юридичної особи (виконавчого органу), встановленого абзацом першим цього пункту строку є підставою для передачі відповідної інформації Державній службі фінансового моніторингу України.";

2) у розділі II:

у пункті 1 слова та цифри "частинами першою - п'ятою статті 16611 та статтею" замінити словами та цифрами "статтями 16611 та";

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох примірниках, один з яких під підпис вручається особі, щодо якої він був складений.

Ознайомлення з протоколом особи, щодо якої він складений, здійснює посадова особа Міністерства юстиції України або територіального органу Міністерства юстиції України, яка його складала.";

пункти 11 - 13 виключити;

3) в абзаці першому пункту 2 розділу IV цифри та слова "15 календарних днів з дня складення" замінити цифрою та словами "5 днів з дня підписання".

Директор Департаменту приватного права О. Ференс

Рубрика: «Дебет-Кредит»/Новини порталу

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Новини порталу»