Главная Все новости Учет и отчетность Учет отдельных операций

Необоротные материальные активы: нюансы налогового учета

Налоговики напомнили особенности налогового учета необоротных материальных активов

У листі від 27.11.2015 р. №26114/10/28-10-06-11 податківці роз'яснили:

1) З 01.09.2015 р. основними засобами є матеріальні активи:

 - які призначаються платником податку для використання у господарській діяльності, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом;

 - очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

2) Мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів вказані у пп. 138.3.3 ПКУ та використовуються з урахуванням наступного. Якщо строки корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів в бухобліку:

 • менше ніж мінімально допустимі - для розрахунку використовуються строки, встановлені цим пп. 138.3.3 ПКУ;
 • дорівнюють або є більшими, ніж ті, що встановлено -  то для розрахунку використовуються строки корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів, встановлені в бухобліку.

3) Амортизація малоцінних НМА і бібліотечних фондів, які відносяться до категорії "Інші необоротні матеріальні активи", нараховується наступним чином:

 • або у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 % його вартості, яка амортизується, та решта 50% вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом;
 • або в першому місяці використання об'єкта 100% його вартості.

Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена.

4) Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.

Первісна вартість об'єкта основних засобів складається з таких витрат:

 • суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);
 • реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;
 • суми ввізного мита;
 • суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству/установі);
 • витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;
 • витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;
 • інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання.На справедливу вартість безоплатно отриманих об'єктів основних засобів збільшується сальдо додаткового капітал.

5) Амортизацію безоплатно отриманих основних засобів нараховують з місяця, наступного за місяцем введення в експлуатацію з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 ПКУ, п. 138.3 ПКУ. Одночасно з нарахуванням амортизації визнається дохід в сумі нарахованого зносу та зменшується сума додаткового капіталу. При поступовому визнанні доходу зменшується сума додаткового капіталу, відображеного при зарахуванні таких об’єктів до складу активів.

6) Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат .

Витрати на поліпшення основних засобів для відновлення майбутніх економічних вигод, очікуваних від їх використання, визнаються капітальними інвестиціями за умови, що балансова вартість активу не перевищує суми його очікуваного відшкодування .

Отже, капіталізовані поліпшення основних засобів визнаються капітальними інвестиціями.

7) У податковому обліку амортизація виробничих основних засобів, що знаходяться на капітальному ремонті чи консервації, не нараховується.

8) Активи, що класифікують як "утримувані для продажу", розцінюються як об'єкти, що виведені з експлуатації та відбулося припинення їх використання. Отже, у податковому обліку амортизація основних засобів, що знаходяться у фінансовій оренді, орендодавцем не нараховується.

9) Оскільки активи, які є об'єктом угоди про операційну оренду, обліковуються на балансі орендодавця, та є джерелом доходів від господарської діяльності у вигляді орендної плати, амортизація таких основних засобів нараховується з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 ПКУ, п. 138.3 ПКУ.

10)  При розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ПКУ балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 01 січня 2015 року має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31 грудня 2014 року відповідно до ПКУ у редакції до 01 січня 2015 року.

Автор:
«Дебет-Кредит»
Джерело
Государственная фискальная служба Украины
Рубрика:
Учет и отчетность / Учет отдельных операций
Теги:
Малоценные необоротные активы , Нематериальные активы , Основные средства , Налог на прибыль , Учет

Обратите внимание: новостная лента «Дебет-Кредит» содержит не только редакционные материалы, но также статьи сторонних авторов, разъяснения сотрудников фискальной службы и т.п.

Данные материалы, а также комментарии к ним, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Редакция не идентифицирует лица комментаторов, а не модерирует тексты комментариев и не несет ответственности за их содержание.

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме