Головна Усі новини Праця та соціальний захист Оплата праці

Вихідна допомога: тонкощі розрахунку

Розглянемо на прикладі, як здійснюється розрахунок суми вихідної допомоги

Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант,
директор навчального центру "Dominanta"

Розрахунок суми вихідної допомоги здійснюється за правилами, передбаченими у Порядку № 100.

Як зазначено у п. 8 Порядку, нарахування вихідної допомоги, яка розраховується з середньої зарплати за останні два місяці роботи, проводиться шляхом множення:

  • середньоденного заробітку в розрахунковому періоді
  • на середньомісячне число робочих днів.

Середньоденна заробітна плата розраховується за формулою:

ЗП ср = ЗПфакт2міс / РД, де

ЗП ср – середня заробітна плата

ЗПфакт2міс - заробітна плата за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні

РД - число відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді.

Визначаючи сукупний дохід для розрахунку середньої заробітної плати необхідно враховувати виплати, які включаються та не включаються у розрахунок відповідно до пунктів 3 та 4 Порядку № 100 (див. таблицю 1).

 Таблиця 1

Виплати, які включаються в сукупний дохід для обчислення середньої зарплати (п. 3 Порядку):

Виплати, які не включаються в сукупний дохід для обчислення середньої зарплати (п. 4 Порядку):

 

- основна заробiтна плата;

 

- доплати i надбавки (за надурочну роботу та роботу в нiчний час; сумiщення професiй i посад; розширення зон обслуговування або виконання пiдвищених обсягiв робiт робiтниками-почасовиками; високi досягнення в працi (високу професiйну майстернiсть); умови працi; iнтенсивнiсть працi; керiвництво бригадою, вислугу рокiв та iншi);

 

- виробничi премiї та премiї за економiю конкретних видiв палива, електроенергiї i теплової енергiї;

 

- винагорода за пiдсумками рiчної роботи та вислугу рокiв.

 

виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять в обов'язки працiвника (за винятком доплат за сумiщення професiй i посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягiв робiт та виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнiх працiвникiв, а також рiзницi в посадових окладах, що виплачується працiвникам, якi виконують обов'язки тимчасово вiдсутнього керiвника пiдприємства або його структурного пiдроздiлу i не є штатними заступниками);

одноразовi виплати (компенсацiя за невикористану вiдпустку, матерiальна допомога, допомога працiвникам, якi виходять на пенсiю, вихiдна допомога тощо);

- компенсацiйнi виплати на вiдрядження i переведення (добовi, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, пiдйомнi, надбавки, що виплачуються замiсть добових);

- премiї за винаходи та рацiоналiзаторськi пропозицiї, за сприяння впровадженню винаходiв i рацiоналiзаторських пропозицiй, за впровадження нової технiки i технологiї, за збирання i здавання брухту чорних, кольорових i дорогоцiнних металiв, збирання i здавання на вiдновлення вiдпрацьованих деталей машин, автомобiльних шин, введення в дiю виробничих потужностей та об'єктiв будiвництва (за винятком цих премiй працiвникам будiвельних органiзацiй, що виплачуються у складi премiй за результати господарської дiяльностi);

- грошовi i речовi винагороди за призовi мiсця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;

- пенсiї, державна допомога, соцiальнi та компенсацiйнi виплати;

- лiтературний гонорар штатним працiвникам газет i журналiв, що сплачується за авторським договором;

- вартiсть безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту, мила, змивних i знешкоджувальних засобiв, молока та лiкувально-профiлактичного харчування;

- дотацiї на обiди, проїзд, вартiсть оплачених пiдприємством путiвок до санаторiїв i будинкiв вiдпочинку;

- виплати, пов'язанi з ювiлейними датами, днем народження, за довголiтню i бездоганну трудову дiяльнiсть, активну громадську роботу тощо;

- вартiсть безплатно наданих деяким категорiям працiвникiв комунальних послуг, житла, палива та сума коштiв на їх вiдшкодування;

- заробiтна плата на роботi за сумiсництвом (за винятком працiвникiв, для яких включення її до середнього заробiтку передбачено чинним законодавством);

- суми вiдшкодування шкоди, заподiяної працiвниковi калiцтвом або iншим ушкодженням здоров'я;

- доходи (дивiденди, проценти), нарахованi за акцiями трудового колективу i вкладами членiв трудового колективу в майно пiдприємства;

- компенсацiя працiвникам втрати частини заробiтної плати у зв'язку з порушенням термiнiв її виплати;

- виплати за час, протягом якого зберiгається середнiй заробiток працiвника (за час виконання державних i громадських обов'язкiв, щорiчної i додаткової вiдпусток,вiдрядження тощо)

- допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю.

 

Зверніть увагу, до сукупного доходу включаються тільки ті виплати, що безпосередньо пов’язані із відпрацьованим часом: оклад, надбавки, виробничі премії та винагороди, що не мають разового характеру виплати. Тому і дні, і суми за періоди хвороби, відпускних або відрядження виключаються із розрахункового періоду і зі сукупного доходу. Також не включаються до сукупного доходу суми будь-якої матеріальної допомоги (як оподатковуваної, так і неоподатковуваної).

Що стосується сум премій, то вони включаються в заробiток того мiсяця, на який вони припадають згiдно з розрахунковою вiдомiстю на заробiтну плату, а не за який місяць вони нараховуються! При цьому, коли число робочих днiв у розрахунковому перiодi вiдпрацьовано не повнiстю, то премiї, винагороди та iншi заохочувальнi виплати пiд час обчислення середньої заробiтної плати за останнi два календарнi мiсяцi враховуються пропорцiйно часу, вiдпрацьованому в розрахунковому перiодi.

Інколи бухгалтери запитують: а якщо сума премії нарахована працівнику вже за відпрацьований час (тобто пропорційно відпрацьованому часу), то як в цьому разі бути – знову перераховувати і включати тільки частину? Зазначимо наступне.

Положенням про премiювання, як правило, передбачається, що премiя нараховується пропорцiйно до вiдпрацьованого робочого часу.

Якщо щомiсячнi премiї співпадають з мiсяцями, за якi вони нарахованi (мiсяцi розрахункового перiоду), i вони вже обчисленi пропорцiйно до вiдпрацьованого часу, то премiї в такому разi включаються в заробiток у фактично нарахованому розмiрi (див. лист Мінсоцполітики від 13.09.2010 р. №804/13/84-10).

Якщо премiя виплачується в наступному за звiтним мiсяцi i нараховується у фiксованому розмiрi пропорцiйно до вiдпрацьованого часу, а число робочих днiв розрахункового перiоду вiдпрацьоване неповнiстю, премiї пiд час обчислення середньої заробiтної плати за останнi два мiсяцi враховуються пропорцiйного до часу, вiдпрацьованого в розрахунковому перiодi (лист Мінсоцполітики від 06.08.2014 р. № 1126/13/84-14).

Премiї, якi виплачуються за квартал i бiльш тривалий промiжок часу, при обчисленнi середньої заробiтної плати за останнi два календарнi мiсяцi, включаються в заробiток в частинi, що вiдповiдає кiлькостi мiсяцiв у розрахунковому перiодi.

Наприклад, працівникові нараховано премію за І-й квартал в квітні.  В червні він звільняється і йому нараховується вихідна допомога. Розрахунковий період для обчислення середньої зарплати становить квітень-травень. Оскільки розрахунковий період налічує 2 місяці, а квартальна премія складається з трьох місяців, то до сукупного доходу буде включено по 1/3 частині квартальної премії за кожний місяць розрахункового періоду – тобто 1/3 + 1/3 (всього 2/3 квартальної премії). Додаткового дивиться лист Мінсоцполітики від 21.09.2012 р. №991/13/84-12.

Також слiд врахувати положення абзацу другого пункту 3 Порядку № 100, вiдповiдно до якого одноразова винагорода за пiдсумками роботи за рiк враховується при обчисленнi середньої заробiтної плати шляхом додавання до заробiтку кожного мiсяця розрахункового перiоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному роцi за попереднiй календарний рiк. Тому, якщо в поточному (2016 році) працівникові в будь-якому місяці нараховано одноразову винагороду за підсумками роботи за рік (наприклад, у лютому 2016 р.), то в наступних місяцях поточного року у разі нарахування вихідної допомоги буде враховано до сукупного доходу по 1/12 до кожного місяця розрахункового періоду (тобто 2/12).

Як визначити винагороду за підсумками роботи за минулий рік для розрахунку середньої зарплати у разі нарахування вихідної допомоги у січні наступного року читайте у консультації Мінсоцполітики нижче.

Якщо протягом останнiх двох календарних мiсяцiв працiвник не працював, середня заробiтна плата обчислюється виходячи з виплат за попереднi два мiсяцi роботи.

Якщо i протягом цих мiсяцiв працiвник не вiдпрацював жодного робочого дня, середня заробiтна плата обчислюється виходячи з установлених йому в трудовому договорi тарифної ставки, посадового окладу.

Усі зазначені у таблиці 1 виплати включаються у розрахунок в тому розмірі, в якому вони нараховані (тобто без вирахування аліментів, сум податків і т.і.).

Середньомiсячне число робочих днiв розраховується дiленням на 2 сумарного числа робочих днiв за останнi два календарних мiсяцi згiдно з графiком пiдприємства (пiдроздiлу, працiвника).

Наприклад, працівник звільнений у квітні і йому нараховується вихідна допомога. Розрахунковим буде період роботи за березень і лютий. Кількість робочих днів за графіком підприємства становить:

- в березні 22 і лютому 20 дня відповідно. Тому середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді складе 21 = [(22 р.д. березень + 20 р.д. лютого): 2].

- в березні 21 і лютому 20 дня відповідно. Тому середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді складе 20,5 = [(21 р.д. березень + 20 р.д. лютого): 2].

Сума вихідної допомоги розраховується шляхом множення отриманої середньоденної заробітної плати на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді.

 ****

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

Департамент заробiтної плати та умов працi 

Порядок обчислення середньої заробiтної плати

ПИТАННЯ 1: Чи слiд було включати одноразову допомогу (13 зарплату), нараховану у 2015 р. за пiдсумками роботи за 2014 p., до середнього заробiтку для обчислення вихiдної допомоги пiд час звiльнення з 20 сiчня 2016 р., оскiльки до дати звiльнення у 2016 р. за пiдсумками роботи за 2015 р. 13 зарплата ще не була нарахована?

ВIДПОВIДЬ 1: Згiдно з п. 2 Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. № 100 (далi - Порядок), середньомiсячна заробiтна плата для нарахування вихiдної допомоги пiд час звiльнення обчислюється виходячи з виплат за останнi два календарних мiсяцi роботи, що передують мiсяцю звiльнення.

Вiдповiдно до п. 3 Порядку одноразова винагорода за пiдсумками роботи за рiк ураховується для обчислення середньої заробiтної плати в усiх випадках її збереження додаванням до кожного мiсяця розрахункового перiоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному роцi за попереднiй календарний рiк.

Порядком чiтко визначено умови врахування одноразових винагород (премiй) за пiдсумками роботи за рiк для обчислення середньої заробiтної плати. Такою умовою є нарахування її в поточному роцi за попереднiй календарний рiк (абзац другий п. 3 Порядку).

Оскiльки, як зазначено в листi, працiвник звiльнявся у сiчнi 2016 p., розрахунковим перiодом для обчислення середньої заробiтної плати для нарахування вихiдної допомоги пiд час звiльнення був листопад- грудень 2015 р.

У цьому випадку мала враховуватися винагорода за пiдсумками роботи за рiк, виплачена у 2015 р. за пiдсумками роботи за 2014 р.

Якщо б працiвник звiльнявся в лютому п. р., розрахунковим перiодом мав бути грудень 2015 - сiчень 2016 р. i враховувалася б винагорода за пiдсумками роботи за рiк, яка виплачувалася у 2016 р. за пiдсумками роботи за 2015 р.

Начальник вiддiлу Неля СИНЬКО,

"Праця i зарплата" N 23 (987), 22 червня 2016 р.

Автор:
Мойсеєнко Тетяна
Джерело
Dominanta
Рубрика:
Праця та соціальний захист / Оплата праці
Теги:
Трудові відносини

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?